Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa to zmiana sposobu działania firm, a co za tym idzie całej gospodarki. Cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja prowadzą do poprawy efektywności i szybkości reakcji na zmieniające się potrzeby rynku. Obecna perspektywa finansowa Funduszy Europejskich szczególne akcentuje potrzebę wdrażania automatyzacji i robotyzacji w firmach, zwłaszcza biorąc pod uwagę kwestię potrzeby stałego unowocześniania prowadzonych procesów, ale również z uwagi na zmieniający się rynek pracy. Już niedługo firmy zainteresowane tym kierunkiem rozwoju będą mogły starać się o dofinansowanie swoich inwestycji.

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach kolejnego naboru dla działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Organizowany przez PARP konkurs poświęcony będzie kompleksowemu wsparciu MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie na dwa obszary: doradczy oraz inwestycyjny. Wsparcie obejmie przeprowadzenie audytu technologicznego oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0 (komponent doradczy), na podstawie których, poprzez realizację działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, zostanie wdrożona innowacja (komponent inwestycyjny). Co istotne, wdrożona innowacja będzie musiała dotyczyć procesu biznesowego (innowacja procesowa) polegającej na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji.

Przedsiębiorstwa będą mogły wnioskować maksymalnie o 3 mln PLN dotacji na projekt.
W ramach projektu wnioskodawcy będą mogli liczyć na dofinansowanie następujących kosztów:

  • koszty inwestycyjne związane z wdrożeniem innowacji, w szczególności koszty nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czy koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie;
  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej;
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej;
  • koszty usług szkoleniowych.

Poziom dofinansowania kosztów związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej wynieść może do 85% kosztów kwalifikowanych (pomoc de minimis). Działania związane z częścią inwestycyjną dotyczącą wdrożenia innowacji procesowej będą mogły uzyskać wsparcie do 70% kosztów kwalifikowanych (regionalna pomoc inwestycyjna). Dla usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej będzie natomiast można uzyskać wsparcie do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Wśród najważniejszych kryteriów oceny można wyróżnić m.in.:

  • Innowacyjność projektu

Eksperci ocenią czy rezultat projektu obejmuje wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji w procesie biznesowym (innowacji procesowej) polegającej na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji w ramach co najmniej jednego etapu produkcji. Premiowane najwyższą punktacją w tym kryterium będą projekty, w których oprócz ww. innowacji procesowej obejmującej co najmniej dwa etapy produkcji zostanie wprowadzona innowacja produktowa.

  • Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony

Weryfikacji podlegać będzie czy przeprowadzono audyt technologiczny wraz z diagnozą dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz czy na jego podstawie wykonawca przygotował mapę drogową transformacji przedsiębiorstwa wnioskodawcy w kierunku Przemysłu 4.0. Zakres projektu powinien być zgodny z działaniami rekomendowanymi do wdrożenia wskazanymi w mapie drogowej. Preferowane będą projekty obejmujące nabycie i wdrożenie co najmniej jednego robota przemysłowego w procesie technologicznym przedsiębiorstwa lub nabycie i wdrożenie co najmniej jednego autonomicznego robota usługowego.

  • Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m.st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński). Dodatkowo premiowane będą projekty realizowane na obszarze OSI o znaczeniu krajowym, tj. miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Wnioski w ramach konkursu będzie można składać do 26 września br. Kwota przewidziana na dofinansowanie projektów w najbliższym naborze wniosków to aż 100 mln PLN. Instrument ten będzie szczególnie atrakcyjny dla wnioskodawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Robotyzacja i automatyzacja procesów w przedsiębiorstwach to wzrost wydajności produkcji, wyższe bezpieczeństwo pracowników, lepsza powtarzalność i jakość produktu, co znacznie podnosi konkurencyjność firm na rynku.