Ulga B+R

Odpisy amortyzacyjne zakupionego sprzętu kosztem kwalifikowanym wyłącznie w części służącej działalności B+R

Spółka prowadząca działalność produkcyjno-usługową posiada dział B+R, który zaprojektował i wprowadził do produkcji innowacyjny „układ stabilizacji i filtracji gazu z odmetanowania kopalń wykorzystywanego w procesie kogeneracji”. W ramach powyższego projektu spółka zakupiła z własnych środków obrotowych niezbędne maszyny: hydrauliczną czterowalcową zwijarkę do blach, przecinarkę automatyczną do cięcia termicznego oraz automat do spawania obwodowego i napawania z opcją spawania wzdłużnego. Nowe maszyny zostały zainstalowane w hali produkcyjnej i przyjęte do środków trwałych spółki. Dzięki implementacji nowego parku maszynowego spółka wprowadziła do swojej produkcji nie tylko „układ” w całości, ale również nowe podzespoły tj.: zbiorniki ciśnienia, filtry gazu oraz rurociągi grzewcze.

Dyrektor KIS wskazał, że w sytuacji, gdy składniki majątkowe zakupione w ramach projektu będą częściowo wykorzystywane do działalności B+R, a częściowo do bieżącej działalności, to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych od nich będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Natomiast, jeżeli będą służyć one bieżącej działalności, odpisy amortyzacyjne nie będą stanowić kosztów kwalifikowanych.

Tu zaznaczamy, że kluczowym przy uldze B+R jest wczesna decyzja o rozpoznaniu kosztów podatkowych z tytułu konkretnych projektów. Jeżeli stworzenie wspomnianego układu zostałyby rozpoznane jako prace rozwojowe, Spółka pewnie w większym zakresie mogłaby skorzystać z ulgi B+R. Rozpoznanie kosztów projektów B+R jako środków trwałych znacznie ogranicza możliwość wykorzystania ulgi B+R.

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 2024-01-17, nr 0111-KDIB1-3.4010.644.2023.2.PC

Koszty materiałów i surowców wykorzystanych do przeprowadzenia próby technologicznej, a także koszty związane z produkcją pierwszej partii wyrobu gotowego stanowią koszty kwalifikowane w uldze B+R

Spółka działa w sektorze przemysłu produkcji żywności i napojów. W zakresie swoich działań zajmuje się rozwojem nowych lub ulepszonych produktów, procesów produkcyjnych oraz receptur. Spółka w ramach prac B+R dokonuje zarówno produkcji próbnej (testowej), jak i produkcji pilotażowej w warunkach rzeczywistych. Drugi ze wskazanych typów produkcji jest niezbędny do ostatecznego rozwiązania niepewności technologicznej oraz zakończenia prac B+R (produkcja ta potwierdza, że w warunkach rzeczywistej produkcji osiągnięte zostały te same zakładane parametry, co w przypadku produkcji próbnej/testowej).

Dyrektor KIS uznał, że w obu przypadkach produkcji możliwe jest rozliczenie kosztów materiałów i surowców (o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT) nabytych dla potrzeb przygotowania płynu (bazy, półproduktu) wykorzystywanego w produkcji (materiały i surowce wykorzystywane do prac laboratoryjnych).

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 2024-01-29, nr 0111-KDIB1-3.4010.759.2023.2.JG

Przejęcie innej spółki stanowiącej B+R uprawnia do odliczenia ulgi B+R jednak bez zwiększonego limitu wynikającego z posiadania statusu CBR

Spółka zajmuje się wydawaniem gier komputerowych opartych na własnych markach, przeznaczonych do dystrybucji na platformy konsolowe, komputery PC, urządzenia mobilne lub inne urządzenia stacjonarne (dalej: „spółka przejmująca”). Realizowana przez spółkę przejmującą działalność stanowi działalność B+R. Spółka od lat posiada ministerialny status Centrum Badawczo-Rozwojowego (dalej: „status CBR”). W 2023 r. spółka przejmująca połączyła się ze swoją spółką prowadzącą działalność w podobnym zakresie (dalej: „spółka przejmowana”). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. W wyniku połączenia nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej, w konsekwencji nie była ona zobowiązana do złożenia odrębnego zeznania podatkowego CIT-8 za okres przypadający od początku roku podatkowego do dnia połączenia. W związku z powyższym, spółka przejmująca jako następca prawny spółki przejmowanej była zobowiązana do wykazania w swoim zeznaniu podatkowym za rok, w którym doszło do połączenia (rok podatkowy 2023) przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów spółki przejmowanej odpowiednio osiągniętych i poniesionych w roku podatkowym, który rozpoczął się od 1 stycznia 2023 r. do dnia połączenia. Koszty prac B+R związane z produkcją ww. gier były rozpoznawane jako koszty uzyskania przychodu na bieżąco, tj. w miesiącu, w którym zostały poniesione zgodnie z art. 15 ust. 4a pkt 1 ustawy o CIT.

Dyrektor KIS wskazał, iż spółka przejmująca uprawniona będzie do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych poniesionych przez spółkę przejmowaną, tj. zarówno kosztów z roku połączenia jak i kosztów z lat wcześniejszych. Jednak spółka przejmująca nie jest uprawniona do skorzystania ze zwiększonych limitów odliczeń ze względu na posiadany status CBR w zakresie kosztów przejętych od spółki przejmowanej.

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 2024-01-23, nr 0111-KDIB1-3.4010.639.2023.1.JKU

Ulga na ekspansję

Zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych uczestnictwa w targach w ramach ulgi na ekspansję

Spółka z branży spożywczej prowadzi działalność w zakresie produkcji słodyczy i innych wyrobów cukierniczych oraz współpracuje z klientami w obszarze wdrażania marek własnych i opakowań dedykowanych, przeznaczonych dla konkretnych grup klientów. Spółka bierze udział oraz zamierza brać udział w przyszłości w targach odbywających się zarówno w kraju oraz za granicą (targi krajowe oraz targi międzynarodowe), w których występuje i będzie występować w roli wystawcy, promując oferowane przez siebie produkty, dostarczając informacji na temat działalności firmy, możliwości współpracy, jak również wymieniając się doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami targów.

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej wskazał, że artykuł 18eb ust. 7 pkt 1 ustawy o CIT uznaje za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów tylko koszty uczestnictwa w targach polegające na organizacji miejsca wystawowego, zakupie biletów lotniczych oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia pracowników. Zakres przepisu nie obejmuje innych kosztów oprócz tych, które zostały w nim wyraźnie wskazane. Zatem, koszty nie wymienione wprost w przywołanej regulacji i przeznaczone na realizację działań mających pośredni związek z wydatkami w nim wymienionymi, nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi na ekspansję.

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 2024-03-13, nr 0111-KDIB1-3.4010.749.2023.2.MBD

Koszty dotyczące produktów nabywanych od partnerów handlowych wyłączone z ulgi na ekspansję

Spółka jest przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowym, która dostarcza nowe rozwiązania projektowane na specjalne zamówienie klienta oraz ulepsza produkty dotychczas przez nią produkowane. Niezależnie od działalności produkcyjnej, spółka zajmuje się także dystrybucją towarów, tj. produktów wytwarzanych przez partnerów handlowych. Pozwala to spółce na kompleksową obsługę klientów, dzięki sprzedaży własnych produktów oraz produktów, których samodzielnie nie produkuje, co wpływa korzystnie na odbiór całej oferty spółki.

W ramach działalności spółka poddała w wątpliwość, czy ponoszone wydatki na wzrost przychodów w zakresie kosztów targów, niezależnie od faktu późniejszego obciążenia częścią tych kosztów partnerów handlowych, stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, o których mowa w art. 18eb ust. 7 pkt 1 ustawy o CIT. Dyrektor KIS stwierdził, że w zaistniałej sytuacji Spółka nie wytwarza wszystkich sprzedawanych przez siebie produktów lecz nabywa gotowe produkty od swoich parterów handlowych, które następnie sprzedaje swoim klientom. W związku z powyższym nie wszystkie poniesione wydatki w zakresie kosztów targów, na których są promowane wytworzone produkty, a także produkty nabyte od partnerów handlowych (a więc nie wytworzonych przez spółkę) można uwzględnić w pełnej wysokości w ramach ulgi na ekspansję. Intencją ustawodawcy przy projektowaniu przepisów art. 18eb ustawy o CIT, było bowiem objęcie przedmiotową ulgą wyłącznie produktów stanowiących rzeczy (przedmioty materialne) wytworzone przez podatnika.

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 2024-03-04, nr 0111-KDIB2-1.4010.518.2023.2.DD

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację nie dla firm sektora usługowo-handlowego

Spółka jest przedsiębiorstwem usługowo-handlowym, zajmującym się serwisem i instalacją maszyn oraz naprawą elementów składowych maszyn. W ramach działalności zakupiła robota przemysłowego, który planuje wykorzystywać do świadczonych przez siebie usług.

Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe twierdząc, że zakres usług nie wpisuje się w definicje zawarte w art. 38eb ustawy o CIT, w szczególności dlatego, że robot nie jest wykorzystywany dla zastosowań przemysłowych, a usługowo-handlowych. Dyrektor KIS wskazał, że gdyby intencją ustawodawcy było objęcie ulgą na robotyzację także robotów wykorzystywanych w innych gałęziach gospodarki niż przemysł, np. w usługach – to definicja robota przemysłowego określona w art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT nie zawierałaby wyrażenia „dla zastosowań przemysłowych”, które doprecyzowuje i zarazem zawęża zakres tej definicji.

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 2024-02-23, nr 0111-KDIB1-1.4010.771.2023.1.AW

Nabycie i wdrożenie automatycznego systemu transportu pojemników nie podlega pod ulgę na robotyzację

Spółka prowadząca działalność w branży handlowej obecnie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w celu zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstwa. Projekt obejmuje inwestycję w rozbudowę i adaptację obiektu budowlanego oraz jego wyposażenie na potrzeby stworzenia oraz wdrożenia systemu zautomatyzowanej i zrobotyzowanej technologii produkcji (docelowo linia ma na celu tworzenie interaktywnych oraz immersyjnych prezentacji produktowych
w celu stworzenia internetowej bazy kompleksowych i wystandaryzowanych informacji o produktach). Część projektu dotyczy wyposażenia hali w zrobotyzowaną układnicę z osprzętem fotograficznym, która składa się m.in. z automatycznego systemu transportu pojemników.

Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe twierdząc, że nabycie automatycznego systemu transportu pojemników, wykorzystywanego do kompleksowego opracowywania podstron produktów zawierających m.in. ich interaktywne, immersyjne prezentacje nie spełnia definicji określonych w art. 38eb ustawy o CIT, ponieważ system ten nie będzie wykorzystywany dla „dla zastosowań przemysłowych” a zatem produkcji różnego rodzaju towarów i wyrobów (tj. z „przetwarzaniem surowców w produkty gotowe do sprzedaży”).

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 2024-01-11, nr 0111-KDIB2-1.4010.519.2023.1.AR

Ulga na prototyp

Koszty związane z produkcją próbną jednego z etapów projektu możliwe do rozliczenia w ramach ulgi na prototyp

W ramach prowadzonej działalności spółka zajmuje się produkcją części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, obróbką mechaniczną elementów metalowych oraz produkcją silników i turbin. Spółka zajmuje się m.in. tworzeniem całkowicie nowych rozwiązań ukierunkowanych na usprawnienia swoich wewnętrznych procesów.

Prace nad powyżej wskazanymi nowymi rozwiązaniami każdorazowo wiążą się z koniecznością przeanalizowania zasadności i możliwości zaprojektowania i zaimplementowania nowego rozwiązania produktowego, a także opracowywaniem wersji testowych i ich walidacji. Zakres prac dzielony jest na kilka faz, w tym również na fazę rozruchu technologicznego.

Działania prowadzone przez spółkę w ramach faz rozruchu technologicznego produkcji są ukierunkowane na późniejsze uruchomienie faz produkcji seryjnej, w związku z czym konieczne jest przeprowadzenie szeregu prac technologicznych związanych z przeprowadzeniem niezbędnych testów możliwości produkcyjnych. Ponoszone na tym etapie koszty związane są z produkcją próbną nowego produktu oraz obejmują przede wszystkim koszty nabycia materiałów i surowców w celu dokonania testów produkcji próbnej. Spółka ponosi również koszty związane z wydatkami na ulepszenie poniesione
w celu dostosowania środków trwałych bądź nabycia fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych - w szczególności linii produkcyjnych. Podobnie jak w przypadku materiałów, wskazano, że fazy rozruchu technologicznego produkcji wymagają zaangażowania środków trwałych pozwalających na wykonanie produkcji próbnej w praktyce, co jest również standardem rynkowym.

Dyrektor KIS potwierdził, iż w ramach tych działań spółka może skorzystać z ulgi na prototyp i odliczyć od podstawy opodatkowania wskazane koszty produkcji próbnej.

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 2024-02-27, nr 0111-KDIB1-3.4010.761.2023.2.AN

Decyzja o tym, czy do tworzonego projektu zastosować ulgę B+R czy ulgę na prototyp nie jest gestią podatnika a przepisów.

W ramach prowadzonej działalności, Spółka prowadzi prace polegające na samodzielnym opracowywaniu i rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań dotyczących oferowanych pojazdów. Spółka skierowała pytanie do Dyrektora KIS, czy w odniesieniu do kosztów, które potencjalnie można uznać za kwalifikowane zarówno w ramach ulgi B+R oraz ulgi na prototyp, spółka będzie mogła zdecydować w ramach której ulgi rozliczy koszty (przy założeniu, że nie zostaną wówczas rozliczone w ramach drugiej ulgi).

W wydanej interpretacji Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe twierdząc, że ulga na prototyp odnosi się już do działań podatnika mających na celu produkcję próbną lub wprowadzenia produktu na rynek, w odniesieniu do których podatnik zakończył już działalność badawczo-rozwojową. Zatem, skoro ulga na prototyp jest ulgą komplementarną w stosunku do ulgi B+R, to spółka nie ma prawa wyboru w ramach której z ulg (ulgi B+R, czy też ulgi na prototyp) dokonać odliczenia poszczególnych kosztów kwalifikowanych – to wynika wprost z przepisów.

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 2024-02-14, nr 0111-KDIB1-3.4010.14.2024.1.AN 

Ulga IP BOX

IP BOX można stosować tylko do ceny sprzedaży produktu przypadającej na kwalifikowane IP, a nie całej ceny sprzedaży produktu

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wystąpiła spółka prowadząca działalność B+R w sektorze produkcji, obejmującej optymalizacje procesów produkcyjnych, nowe rozwiązania montażowe oraz procesy zwiększające efektywność wykorzystania surowców oraz zmniejszenia ilości generowanych odpadów w procesie wytwarzania.

Efekty prowadzonej działalności spółki objęte są prawami własności przemysłowej (wytworzone we własnym zakresie lub wniesione do spółki aportem). Prawa te przynależą do spółki w postaci: patentów, praw ochronnych na wzór przemysłowy oraz wzór użytkowy, których przedmioty ochrony zostały wytworzone przez spółkę.

Na bazie opracowanych rozwiązań objętych w/w prawami spółka oferuje i sprzedaje na rynku produkty. Patenty uwzględnione są w cenie sprzedaży wszystkich produktów i usług Spółki (zasadniczo stanowią ich główny element).

Dyrektor KIS wskazał, iż spółka ma prawo do opodatkowania dochodu preferencyjną 5% stawką CIT w ramach IP Box. Natomiast dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej będzie wyłącznie ta część ceny sprzedaży produktu, która dotyczy kwalifikowanego IP, a nie cała wartość sprzedanego produktu.

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 2024-03-06, nr 0111-KDIB1-1.4010.714.2023.2.MF

Dochód uzyskany ze sprzedaży licencji do produktów w modelu SaaS podlega pod ulgę IP BOX

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wystąpiła spółka prowadząca działalność w branży informatycznej, będący wiodącym dostawcą usług doradczych i systemów informatycznych dla szerokiego spektrum firm i podmiotów. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest działalność związana z tworzeniem własnego oprogramowania, wdrożeniem oraz utrzymaniem systemów IT oraz działalność związana ze sprzedażą licencji innych dostawców oprogramowania.

Spółka komercjalizuje wytworzone samodzielnie oprogramowanie w ramach prowadzonej działalności B+R poprzez licencje dostarczone do klientów zasadniczo na dwa możliwe sposoby. Pierwszy sposób polega na dostarczeniu licencji bezpośrednio do klienta w ramach jednorazowej opłaty. Wraz z dostarczeniem licencji oferowana jest okresowa usługa, dzięki której klient ma prawo do użytkowania nowych wersji oprogramowania, naprawy błędów, dostosowania do nowych regulacji prawnych. Usługa ta jest swoistym zabezpieczeniem i potwierdzeniem, że oprogramowanie będzie rozwijane i będzie utrzymywane przez producenta.

Drugim sposobem dostarczania oprogramowania jest usługa SaaS (Software as a Service), w ramach której klient ma prawo do użytkowania oprogramowania na podstawie licencji czasowej oraz usług utrzymania środowiska chmurowego, nowych wersji i gwarancji na rozwój oprogramowania. Zakres udzielanych licencji w modelu SaaS polega na prawie do korzystania z licencji do oprogramowania online bez instalacji programu na serwerze klienta. Oznacza to, że klient w każdym momencie ma dostęp do najbardziej aktualnej wersji oprogramowania. W modelu SaaS-owym, klient ma prawo do użytkowania oprogramowania w okresie obowiązywania umowy. Opłata za dostarczenie oprogramowanie w formie SaaS jest opłatą okresową związaną z odpowiednią umową z klientem. Licencja udzielana jest na określony czas. Nie ma rozdzielenia pomiędzy licencją i usługą.

Dyrektor KIS potwierdził, że spółka ma prawo do opodatkowania preferencyjną stawką 5% w ramach ulgi IP Box dochodu uzyskiwanego z licencji oprogramowania i świadczenia usług w modelu Saas, a zatem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie produktu lub usługi, zgodnie z art. 24d ust. 7 pkt 3 ustawy o CIT z uwzględnieniem m.in. poniższych szczegółowych zasad (o które pytała spółka):

a) wynagrodzenie za usługę naprawy błędów i dostosowania do nowych regulacji prawnych, nawet jeżeli usługa taka jest świadczona razem z udostępnieniem licencji do oprogramowania nie powinna być objęta IP Box (tu zaznaczamy, że przy interpretacjach kluczowym jest precyzyjne opisanie stanu faktycznego, bowiem nie zawsze takie stwierdzenie będzie prawidłowe);

b) alokacja kosztów do wskaźnika nexus powinna wyglądać następująco:

a. w literze a: koszty poniesione przez spółkę na działalność B+R (wynagrodzenia pracowników oraz narzuty na te wynagrodzenia ponoszone przez spółkę), oraz koszty ewentualnych umów zlecenia i umowy o dzieło;

b. w literze b: koszty stanowiące wynagrodzenie za usługi wykonywane przez osoby współpracujące (B2B), niepowiązane ze spółką;

c. w literze c: koszty stanowiące wynagrodzenie za usługi wykonywane przez osoby współpracujące (B2B) powiązane osobowo ze spółką (tu zwracamy uwagę, że również inne typy powiązań mogą być kluczowe);

d. w literze d: koszty poniesione na nabycie praw własności intelektualnej - np. licencje do gotowych programów komputerowych;

c) koszt wynagrodzenia za czas uzasadnionej nieobecności w pracy (np. choroba lub urlop) powinny być uwzględnione we wskaźniku nexus;

d) koszt Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie powinny być uwzględniane w kalkulacji wskaźnika nexus (tu zaznaczamy, na błędne naszym zdaniem, odniesienie się Dyrektora KIS do przepisów o uldze B+R, które nie powinny znaleźć zastosowania w IP Box);

e) koszty pośrednie (np. koszty amortyzacji środków trwałych i oprogramowania, zużycia materiałów i energii elektrycznej, artykułów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, koszty usług obcych, w tym: najmu, telekomunikacyjnych, związanych z marketingiem, opłat bankowych, pocztowych, prawniczych, audytorskich, kadrowych, doradczych, podatków i opłat, szkoleń i delegacji, back-office w tym: księgowość i controlling, HR, administracja, IT, administracyjne esparcie projektów, sprzedaż, marketing; koszty ubezpieczeń itp.) są kalkulowane w IP Box proporcją przychodową (przychody IP Box vs. pozostałe przychody);

Zwracamy uwagę, aby nie traktować powyższej interpretacji (szczególnie w zakresie pogrubionych powyżej kwestii) jako w pełni prawidłowej opinii Dyrektora KIS. Opis stanu faktycznego mógł kierować Dyrektora KIS w takim a nie innym kierunku. Niemniej, właściwe przedstawienie argumentów, szczególnie w kontekście skomplikowanych kalkulacji IP Box, mogłoby spowodować inną decyzję Dyrektora KIS.

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 2024-03-01, nr 0114-KDIP2-1.4010.706.2023.2.AZ


Zobacz film: B+R – ulgi podatkowe

W filmie o ulgach podatkowych związanych z działalnością badawczo-rozwojową wyjaśniamy, jak można uzyskać prawo do różnych ulg podatkowych. Od kilku lat ustawodawca systematycznie wspiera prowadzenie działalności B+R