Ministerstwo Finansów, po cyklu konsultacji publicznych, 16 lipca br. opublikowało „Objaśnienia podatkowe dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box”.

Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie CIT / PIT w wysokości 5% dla dochodów z kwalifikowanego IP, a zwłaszcza koncentrują się na:

  • uzasadnieniu do przepisów o IP Box, które doprecyzowują ich cel i kontekst;
  • wyjaśnieniu głównych wymogów stosowania IP Box jak m.in. definicja działalności B+R, kwalifikowane IP czy zasady kalkulacji wskaźnika nexus;
  • interakcjach przepisów dot. IP Box z innymi przepisami podatkowymi przyznającymi preferencje podatkowe (np. ulga na B+R, zwolnienia z CIT w ramach decyzji o wsparciu / zezwolenia strefowego).

Warto podkreślić, że zgodnie z zapisami objaśnień ulgę B+R oraz IP Box można stosować naprzemiennie, ale nie równocześnie w stosunku do jednego (tego samego) dochodu. W kontekście kumulacji ze zwolnieniem z CIT, dla obliczania stopnia wykorzystania pomocy publicznej, przedsiębiorca może stosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego w wysokości 5% od dochodu z kwalifikowanych IP.

Wśród istotnych zapisów warto także wskazać, iż pojęcie „program komputerowy” nie powinno być rozumiane wąsko, lecz szeroko, przy czym Ministerstwo Finansów zaleca w tym aspekcie wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora KAS. Ten aspekt objaśnień może być istotny zwłaszcza dla firm z branży IT planujących skorzystanie z IP Box.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów w opublikowanym komunikacie podkreśliło, że Objaśnienia do IP Box będą uzupełnione o szczegółowe przykłady obliczania dochodu z kwalifikowanego IP, zwłaszcza przy konieczności dokonania wyceny wartości kwalifikowanego IP lub w ogóle dochodów ze sprzedaży produktu czy usługi. W ramach Forum Cen Transferowych zostały powołane specjalne grupy robocze w celu przygotowania rekomendacji, co do obliczania dochodu z kwalifikowanego IP. Opublikowanie efektów prac grup roboczych planowane jest na jesień 2019 r.

Należy podkreślić, że objaśnienia stanowią istotny krok umożliwiający przedsiębiorcom skorzystanie z mechanizmu IP Box i mający na celu właściwe ukształtowanie praktyki stosowania tych przepisów.

Pełna treść objaśnień znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-dot-preferencyjnego-opodatkowania-dochodow-wytwarzanych-przez-prawa-wlasnosci-intelektualnej-ip-box