Agencja Badań Medycznych ogłosiła nowy konkurs dla przedsiębiorstw, dotyczący opracowania lub adaptacji wyrobów medycznych (w tym rozwiązań cyfrowych) na potrzeby medycyny ratunkowej leczenia i rehabilitacji odniesionych obrażeń ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki, zdarzeń masowych oraz katastrof. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 12 czerwca do 28 września 2023 r. Alokacja konkursu to 200 mln zł.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się projekty dotyczące:

 • wyrobów medycznych klas I, IIa, IIb i III (zgodnie z regułami klasyfikacyjnymi z Załącznika VIII Rozporządzenia 2017/745)
 • wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro klas A, B, C i D (zgodnie z regułami klasyfikacyjnymi z Załącznika VIII Rozporządzenia 2017/746).

Jednocześnie, z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są projekty dotyczące produktów leczniczych:

 • które są pakowane razem z wyrobem medycznym,
 • których CHPL wskazuje na konieczność zakupu konkretnego wyrobu medycznego w celu używania razem z produktem leczniczym,
 • grupy produktów niemających przewidzianego zastosowania medycznego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw samodzielnie składających wniosek o dofinansowanie, jak również dla projektów konsorcjalnych – szczegółowe wymogi stawiane wobec wnioskodawców znajdują się w poniższej tabeli:

Samodzielny wnioskodawca Konsorcjum
O wsparcie może się ubiegać wyłącznie przedsiębiorca, który:

 • posiada przynajmniej oddział lub zakład na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS min. 2 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
 • prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe
W skład konsorcjum musi wchodzić:

 • min. jeden przedsiębiorca spełniający warunki przedstawione dla samodzielnego wnioskodawcy – jako Lider Konsorcjum
 • min. jedna jednostka naukowa

Konsorcjum może tworzyć maksymalnie 4 podmioty. Pozostałymi członkami konsorcjum mogą być m.in. uczelnie, instytuty badawcze, instytuty Sieci Łukasiewicz.

 

Koszty kwalifikowane

Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje koszty związane z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • Wynagrodzenia kadry naukowo-badawczej
 • Koszty podwykonawstwa (limit do 70% wartości kosztów kwalifikowanych projektu)
 • Koszty aparatury i sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia badań (amortyzacja lub leasing operacyjny)
 • Koszty budynków i gruntów, wykorzystywanych na potrzeby realizacji badań
 • Pozostałe koszty bezpośrednie - w tym koszty licencji na wykorzystanie/produkcję elementów wyrobu medycznego, koszty zakupy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań etc.

Dodatkową kategorię, dedykowaną wyłącznie MŚP, stanowią usługi doradcze dotyczące produktu, powstałego w wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych. Dodatkowo naliczane są koszty pośrednie – jako ryczałt 15% wartości kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów bezpośrednich.

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania zależy od dwóch czynników: statusu wnioskodawcy oraz typu działań objętych wsparciem.

 • Dla przedsiębiorców o statusie MŚP wsparcie wynosi do 80% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych oraz do 60% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych.
 • W przypadku dużych przedsiębiorstw jest to odpowiednio 65% oraz 40% wartości kosztów kwalifikowanych.
 • Usługi doradcze podlegają dofinansowaniu do 50% wartości kosztów (wyłącznie dla MŚP).
 • Jednostki naukowe (jako członkowie konsorcjum) mogą otrzymać dofinansowanie do 100% wartości kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość dofinansowania Projektu to 15 mln zł.

Dodatkowe informacje

Warto dodać, iż jednym z warunków konkursu jest komercjalizacja wyników projektu w ciągu 3 lat od zakończenia jego realizacji. Realizacja projektu może się rozpocząć najwcześniej 01.01.2024 r., ale nie później niż 01.05.2024 r. Minimalny czas trwania projektu to 12 miesięcy, a maksymalny – 5 lat w przypadku projektu zakładającego przeprowadzenie badania klinicznego/badania działania oraz 3 lata w przypadku pozostałych projektów.