Tematem, który regularnie przewija się w kontekście cyfrowej transformacji przedsiębiorstw i finansowania projektów ze środków publicznych jest temat map drogowych. Zanim przejdziemy do tematu mapy cyfrowej transformacji oraz jej roli dla organizacji i uzyskania dofinansowania, należy odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest mapa drogowa i jak ją wykorzystać?

Czym jest mapa drogowa transformacji cyfrowej?

Organizacje co jakiś czas znajdują się w przededniu świadomiej lub nie transformacji czy zmiany – mogą wymuszać to różne czynniki: od sytuacji globalnej jak pandemia, poprzez zmiany społeczne, aż po najbardziej interesujące zmiany techniczne czy technologiczne. W przypadku zmiany świadomej, często powstaje formalna strategia, opisująca cele zmiany i podstawowe działania. Niezbędny jest też bardziej konkretny, precyzyjnie zdefiniowany zestaw kroków, które organizacje mogą lub powinny podjąć, aby osiągnąć krótko- i długoterminowe cele biznesowe zgodne z istniejącą strategią. Zestaw ten powinien pokazywać również relacje między danymi etapami, zakładane rozwiązania i efekty oraz odniesienie do czasu realizacji strategii. Taki zestaw kroków jest mapą drogową transformacji.

Skąd popularność map drogowych?

Wiele organizacji zrozumiało powagę nowej rzeczywistości i rozpoczęły działania mające im pozwolić na transformację cyfrową. Nowe technologie cyfrowe umożliwiają przełomowe zmiany w procesach produkcyjnych oraz rozwój nowych modeli biznesowych, które mogą przynieść znaczącą zmianę dla funkcjonowania firmy. Skuteczność realizacji takich inicjatyw decyduje o tym, czy ich wpływ na organizację będzie pozytywny czy wręcz przeciwnie.

Wraz ze wzrostem zrozumienia powagi potencjalnego wpływu nowych technologii, w wielu firmach pojawiło się zrozumienie, że nie mają one na dziś odpowiednich kompetencji oraz procesów wewnętrznych, żeby być w stanie określić kierunki rozwoju oraz dokonać przeglądu rozwiązań, które mogą pomóc je zrealizować. Idealnym rozwiązaniem jest w tym przypadku przepracowanie tych tematów i stworzenie dokumentu, który je określi, uporządkuje i opisze – i tu wracamy z mapą drogową cyfrowej transformacji, która dokładnie na to pozwala.

Jak przygotować mapę drogową?

Aby przygotować mapę drogową cyfrowej transformacji, musimy realizować następujące kroki:

 • Opracowanie wizji wymaganych zmian;
 • Przygotowanie proponowanych kierunków rozwoju organizacji;
 • Zaproponowanie wariantowych propozycji rozwiązań, wspierających kierunki rozwoju w obszarach:
  • technologii,
  • zasobów,
  • czasu wdrożenia,
  • budżetu.
 • Przygotowanie rozbudowanej informacji o nowych technologiach dla wybranego kierunku rozwoju;
 • Przygotowanie precyzyjnej analizy wzrostu efektywności organizacji (zgodnie z wymaganiami organizacji);
 • Opracowanie obszarów rozwoju i planu działań, mających pozwolić na realizację wizji.

Mapa drogowa warunkiem pozyskania wsparcia?

W nadchodzącej perspektywie na lata 2021-2027, transformacja cyfrowa przedsiębiorstw będzie jednym z głównych obszarów podlegających finansowaniu. Skuteczne aplikowanie o środki publiczne wymaga rzetelnego zidentyfikowania potrzeb rozwojowych oraz określenia działań i rozwiązań umożliwiających ich zaspokojenie. Posiadanie mapy drogowej obejmującej analizę bieżącego stanu działalności przedsiębiorstwa oraz propozycje możliwych do wdrożenia narzędzi z uwzględnieniem m.in. już posiadanych zasobów technicznych, dostępnego budżetu czy zakładanego harmonogramu wdrożenia stanowi więc podstawę do aplikowania o dotacje. Jednocześnie, w zależności od konkursu, mapa drogowa może być wymaganym dokumentem, aby ubiegać się o wsparcie, co pokazał np. pilotaż konkursu Przemysł 4.0.