Wielkość przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych czynników wpływających na maksymalną wartość pomocy, o jaką dany wnioskodawca może się ubiegać na realizację projektu, a w niektórych przypadkach status wielkościowy przedsiębiorcy w ogóle determinuje możliwość ubiegania się o wsparcie ze środków pomocy publicznej.

W kolejnym odcinku cyklu „Dotacje na innowacje z Crido Taxand” Anna Zaleska, Senior Manager w Crido Taxand, odpowiada na pytanie: Dlaczego tak ważnie jest prawidłowe określenie statusu przedsiębiorstwa, jeżeli planujemy ubiegać się o pomoc publiczną?

Firmy z sektora małych i średnich (MŚP) są uprzywilejowane w dostępie do środków publicznych. Mogą ubiegać się o wsparcie na wyższym poziomie niż duzi przedsiębiorcy, w ramach niektórych programów uzyskują dodatkowe punkty w procesie oceny projektów, a niektóre instrumenty wsparcia przeznaczone są wyłącznie dla nich. Przy określaniu statusu przedsiębiorstwa, w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę dane związane z poziomem zatrudnienia oraz dane finansowe badanego podmiotu. Poniżej definicja:

Na tym nie kończymy naszej analizy, gdyż kolejnym krokiem jest zbadanie odpowiednich danych podmiotów powiązanych bądź partnerskich z naszym przedsiębiorstwem. Jeżeli udział innego podmiotu w kapitale lub w prawach głosu badanej firmy mieści się w przedziale 25-50%, mamy do czynienia z przedsiębiorstwami partnerskimi. Do danych badanej firmy należy proporcjonalnie dodać dane podmiotu partnerskiego. W przypadku gdy inny podmiot posiada powyżej 50% udziałów w kapitale lub w prawach głosu badanej firmy to dane tego podmiotu doliczamy w całości.

Podsumowując, aby określić status przedsiębiorstwa, kryteria MŚP badamy na kilku poziomach: samego przedsiębiorstwa, podmiotów powiązanych kapitałowo oraz podmiotów powiązanych osobowo, pod warunkiem, że działają na tym samym lub pokrewnych rynkach.

 Zmiana statusu przedsiębiorstwa

Należy podkreślić, że dla utraty statusu MŚP wystarczające jest przekroczenie jedynie poziomu zatrudnienia (250 osób) albo łącznie obu poziomów danych finansowych (obrót – 50 mln EUR lub suma bilansowa – 43 mln EUR) albo jednocześnie poziomu zatrudnienia i obu poziomów danych finansowych. W takiej sytuacji uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat obrachunkowych.