Jak wspominaliśmy w poprzednich wpisach, kwalifikowalność jest kluczowym słowem w przypadku planowania budżetu projektu. Nie inaczej jest w trakcie ubiegania się o wsparcie działalności badawczo-rozwojowej, w tym w ramach poddziałania 1.1.1 POIR. Z punktu widzenia przedsiębiorcy istotne jest rozróżnienie wydatków na działalność B+R od wydatków mających charakter inwestycyjny. Sam zakup środków trwałych takich jak maszyny, aparatura lub inny sprzęt badawczy, które często są elementem koniecznym do realizacji projektu, w tym działaniu nie może być finansowany z środków publicznych. Z zastrzeżeniem zapisów wynikających z regulaminu konkursu, wyjątek od tej reguły stanowić mogą elementy służące do budowy prototypów i linii pilotażowych.

W takiej sytuacji przedsiębiorca dysponuje jednak pewnymi narzędziami, które pozwolą mu na realizację projektu. Jednym z takich narzędzi jest leasing, który w przeciwieństwie do zakupu, może być uznawany za koszt kwalifikowalny projektu B+R.

Leasing w budżecie B+R

Najczęściej, w ramach projektów wykorzystywane są 2 formy leasingu, wybór jednej z nich stanowi podstawę do prawidłowego sklasyfikowania tego typu kosztu w budżecie:

  • leasing finansowy – środek trwały zaliczany jest do składników majątkowych leasingobiorcy (w naszym przypadku beneficjenta);
  • leasing operacyjny – środek trwały zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy.

Warto pamiętać, iż można uzyskać dofinansowanie zarówno na wydatki związane z leasingiem finansowym, jak i operacyjnym (w tym zwrotnym finansowym i zwrotnym operacyjnym, pod warunkiem, że zakupu zbywanego przedmiotu nie dofinansowano ze środków unijnych lub dotacji z krajowych środków publicznych).

Standardowo, w przypadku rozliczania kosztów leasingu kosztem kwalifikowanym jest część kapitałowa raty leasingowej, podczas gdy część odsetkowa razem z ubezpieczeniem, gwarancją i innymi opłatami stanowi wydatek niekwalifikowalny i pokrywana jest ze środków własnych beneficjenta. Pewien wyjątek stanowi stanowi finansowanie zakupu środka trwałego leasingiem finansowym, w którym okres amortyzacji jest dłuższy niż okres trwania umowy leasingowej – w tej sytuacji wydatek kwalifikowalny stanowią odpisy amortyzacyjne przypadające na okres rzeczywistego wykorzystania aparatury na potrzeby projektu. W zależności od zapisów umowy leasingowej, do rozważenia zostaje również kwestia kwalifikowalności opłaty wstępnej (występująca wyłączenie w przypadku leasingu operacyjnego) - może ona stanowić wydatek kwalifikowalny, jednak tylko w części, w jakiej z zapisów umowy leasingowej wynikać będzie jednoznacznie, że przeznacza się ją na poczet spłaty części kapitałowej.

Należy pamiętać, iż wydatek kwalifikowalny stanowi jedynie część raty leasingowej, która proporcjonalnie odpowiada wykorzystaniu środka trwałego w celach związanych z realizacją badań w ramach projektu. Odnosi się to zarówno do leasingu zawartego na potrzeby projektu, jak również wcześniej leasingowanych środków trwałych, o ile będą one wykorzystywane w ramach Projektu. Podobnie jak w przypadku pozostałych zakupów projektowych, także w przypadku „nowej” umowy leasingowej wybór środka trwałego musi zostać dokonany zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności, podczas gdy sam wybór firmy leasingującej jest wyjęty spod tych zasad.

Jednakże, należy mieć na uwadze, iż uznanie leasingu jako kosztu kwalifikowalnego ograniczone jest przez pewne zasady. Jednym z takich ograniczeń jest ustalona maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych, która nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu. Szczegółowe zapisy odnośnie odpłatnego korzystania z aparatury lub WNiP znaleźć można w regulaminach konkursów. Określone tam będą konkretne limity i sytuacje, w których taki koszt zostanie uznany za kwalifikowalny.

Leasing w innych instrumentach wsparcia

Warto również, pamiętać iż sam leasing jest bardzo pomocnym narzędziem dla przedsiębiorców nie tylko pod kątem dotacji unijnej na projekty B+R w ramach poddziałania 1.1.1 POIR. W szczególnych przypadkach może również stanowić koszt kwalifikowalny w innych instrumentach takich jak np. Polska Strefa Inwestycji. Ma to szczególnie duże znaczenie dla dużych przedsiębiorstw, dla których dostęp do dotacji jest znacznie ograniczony. Niezależnie od tego z jakiej formy wsparcia ze środków publicznych korzysta przedsiębiorca, musi pamiętać o zakazie podwójnego finansowania tych samych kosztów kwalifikowalnych w projekcie.