Beneficjenci programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i konkursu Ścieżka SMART są na etapie składania pierwszych wniosków o płatność w nowym systemie CST. Personel projektu to jedna z najbardziej popularnych kategorii kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Nie bez przyczyny — w końcu to ludzie przyczyniają się do powstawania nowych innowacyjnych pomysłów na produkty czy usługi.

Rodzaje zatrudnienia personelu

W programie FENG można realizować kilka modułów, w których Beneficjent, zgodnie z przewodnikiem kwalifikowalności wydatków,  ma możliwość rozliczyć różne rodzaje kosztów. Kategoria „Personel projektu” występuje tylko w module B+R. W ramach tej kategorii kwalifikowalne jest wyłącznie wynagrodzenie personelu projektu badawczo-rozwojowego, w tym m.in.: osób zatrudnionych na umowę o pracę, osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, tj. umowy zlecenia czy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących Wnioskodawcą. Koszt zaangażowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej Wnioskodawcą jest kwalifikowalny pod warunkiem wyraźnego wskazania tej formy zaangażowania we wniosku o dofinansowanie wraz z zakresem obowiązków tej osoby i kosztem jej zaangażowania rozliczanego na podstawie noty księgowej.

W ramach kategorii Personel projektu nie można rozliczać osób zatrudnionych na B2B oraz umowę o dzieło, gdyż te rodzaje umów są traktowane jako podwykonawstwo.

Należy także pamiętać, że koszty osób zarządzających projektem lub pełniących nad nim nadzór i kontrolę, można rozliczyć tylko w kosztach pośrednich.

Jakie elementy składowe wynagrodzenia można rozliczyć w projekcie?

Zgodnie z Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w kategorii Personel projektu kwalifikowalne są: wynagrodzenie brutto oraz koszty ponoszone przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na ZFŚS lub wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny.

Ewentualne premie i nagrody mogą być kwalifikowalne, tylko jeżeli zostały określone w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania co najmniej sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu i obejmują wszystkich pracowników Beneficjenta.

W celu rozliczenia kosztów wynagrodzeń w module B+R Beneficjenci będą musieli złożyć za pośrednictwem systemu CST wniosek o płatność z wykazem poniesionych kosztów. Instytucja, weryfikując złożony wniosek o płatność, każdorazowo wyznaczy próbę dokumentów i na jej podstawie Beneficjent będzie zobowiązany do przedłożenia kompletu dokumentów do weryfikacji m.in. umowy o pracę, aneksów do umów, umowy zlecenia z rachunkami, karty czasu pracy, listy płac, potwierdzeń zapłaty wynagrodzeń i składek oraz wymaganych przez Instytucję oświadczeń.

Zasada konkurencyjności przy zatrudnianiu personelu projektu

Zatrudniając w projekcie personel na umowę o pracę, Beneficjenci nie muszą stosować zasady konkurencyjności, czyli np. umieszczać ogłoszenia w bazie konkurencyjności. Ważne jest tylko, aby zatrudnione osoby posiadały odpowiednią wiedzę i doświadczenie wymagane na stanowisku wskazanym we wniosku o dofinansowanie. W przypadku osób zaangażowanych w projekcie na podstawie umowy zlecenie nie trzeba stosować zasady konkurencyjności tylko wtedy, gdy dana osoba fizyczna została wskazana w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie wraz z podaniem jej imienia, nazwiska oraz roli w projekcie. W przeciwnym razie Beneficjent musi umieścić ogłoszenie w bazie konkurencyjności dokonać wyboru Wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Serdecznie zachęcam do współpracy z Zespołem Rozliczeń w CRIDO, który wesprze Państwa w kompleksowym rozliczeniu wsparcia publicznego ze środków unijnych oraz krajowych.


Zobacz film: Ścieżka SMART 2024

Trzecia runda konkursu w ramach Ścieżki SMART, która zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 24 października, przyniesie szereg zmian.  Zapraszamy na film.