Opublikowany pod koniec zeszłego roku Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 rzuca nowe światło na możliwości pozyskania dofinansowania w tym programie. Jest to kolejny krok, który przybliża nas do ogłoszenia konkursów. Chociaż wciąż nie są znane kryteria wyboru projektów i terminy konkursów, Szczegółowy Opis Priorytetów dostarcza kilku ciekawych informacji jakie projekty i wydatki mogą zostać objęte dofinansowaniem.

W ramach przypomnienia program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (w skrócie „FEPW”) jest kontynuatorem Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020.  FEPW dedykowany jest wsparciu Makroregionu Polski Wschodniej obejmującego województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz – co jest nowością względem poprzedniego programu – część województwa mazowieckiego tzw. region mazowiecki regionalny składający się m.in. z podregionu ostrołęckiego, ciechanowskiego, płockiego, radomskiego, a także siedleckiego. Szerzej o ogólnych założeniach FEPW pisali Marta i Filip pod poniższym linkiem.

Nowy dokument wydany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prezentuje szczegółowy opis pięciu Priorytetów programu. Najciekawsze dla przedsiębiorców będą konkursy z Priorytetu Przedsiębiorczość i Innowacje gdzie łączna pula 500 mln euro zostanie rozdzielona na konkursy obejmujące między innymi automatyzację i robotyzację (FEPW.01.02), gospodarkę o obiegu zamkniętym (FEPW.01.03) oraz wzornictwo (FEPW.01.04).

FEPW.01.02. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Przedsiębiorcy MŚP prowadzący działalność na terenie Makroregionu Polski Wschodniej otrzymają możliwość pozyskania wsparcia na przeprowadzenie procesu transformacji swoich przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0, w tym na:

 1. przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa wskazanie procesów produkcyjnych, usługowych lub biznesowych, które mogą podlegać automatyzacji/robotyzacji, oraz opracowanie mapy drogowej czyli strategii wdrożenia procesu automatyzacji/robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o te procesy. Warto zaznaczyć, że zarówno audyt technologiczny, jak i opracowanie mapy drogowej musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 2. wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej, w szczególności zakup maszyn i urządzeń (np. automatów i robotów), a także oprogramowania oraz usług doradczych i szkoleniowych.

Przykładowymi kosztami kwalifikowalnymi są w szczególności koszty:

 • usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowaniem mapy drogowej;
 • nabycia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, tj. m.in. automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń;
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń;
 • nabycia oprogramowania lub innych WNiP’ów w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Oprogramowanie powinno bezpośrednio wspierać procesy wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji, poprzez np. zaawansowane systemy informatyczne (narzędzia IT), technologie umożliwiające współpracę ludzi i robotów czy systemy informatyczne służące optymalizacji produkcji.

Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych zostanie przekazane projektom, których minimalna wartość będzie wynosić 200 tys. PLN.  Maksymalna przewidziana wartość dofinansowania to 3 mln PLN. Wsparcie na usługi rozwojowe i doradztwo będzie udzielane w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji w formie dotacji warunkowej.

FEPW.01.03. Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Zakres działania obejmuje dwuetapowe wsparcie firm MŚP w zakresie kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym (w skrócie „GOZ”).

Etap I dotyczyć będzie wsparcia na opracowanie modelu biznesowego opartego o GOZ, którego głównymi elementami w szczególności będą:

 • audyt przedsiębiorstwa i doradztwo ustalające możliwe kierunki transformacji oraz
 • potencjalne współprace z innymi przedsiębiorstwami np. poprzez tworzenie i udział
  w łańcuchach dostaw czy wydłużanie życia produktu.

Maksymalna wartość dofinansowania na działania w etapie I to 150 tys. PLN.

Etap II polegać będzie na wdrożeniu zaplanowanego modelu biznesowego w tym: zaprojektowanie
i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych, zakup lub zaprojektowanie nowych technologii czy działania inwestycyjne oraz szkolenia pracownicze.

Przykładowymi kosztami kwalifikowalnymi są w szczególności koszty:

 • usług doradczych niezbędnych do wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji,
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości),
 • nabycia oprogramowania i innych WNIP’ów,
 • nabycia robót i materiałów budowlanych.

Maksymalna wartości dofinansowania na działania w etapie II to 3,5 mln PLN, a wysokość kosztów kwalifikowalnych nie będzie mogła przekroczyć 5 mln PLN.

FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP

Trzecie warte uwagi działanie obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych produktów i usług. Wsparcie obejmie przeprowadzenie audytu wzorniczego, w ramach którego zostanie wykonana całościowa analiza przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, oraz opracowana zostanie strategia wzornicza. Dodatkowo środki będą mogły być przeznaczone na wdrożenie powyższej strategii. Istotne jest, aby audyt wzorniczy oraz opracowanie strategii wzorniczej nastąpiło przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Przykładowymi kosztami kwalifikowalnymi są w szczególności koszty:

 • usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
 • nabycia środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości),
 • robót i materiałów budowlanych bezpośrednio związanych z instalacją maszyn i urządzeń,
 • nabycia WNIP’ów.

Finansowanie na usługi rozwojowe i doradztwo udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej, a w przypadku działań wdrożeniowych obowiązywać będzie forma dotacji warunkowej. Maksymalna wartość dofinansowania projektów wynosić będzie 3 mln PLN.

W najbliższym czasie powinniśmy poznać szczegółowe kryteria wyboru projektów. Szkoda, że zdecydowano się na wprowadzenie limitów w zakresie maksymalnej wartości projektów i kwoty dofinansowania. Biorąc pod uwagę inflację oraz fakt, że często projekty obejmują kilkuletni horyzont czasowy, nałożone na dosyć niskim poziomie limity maksymalnego wsparcia mogą utrudnić realizację większych, kompleksowych przedsięwzięć. Zastanawia również fakt niewyszczególnienia wśród przykładowych kosztów leasingu, który jest dosyć popularną formą nabywania maszyn i urządzeń. Możliwe, że zostanie to doprecyzowane na etapie publikowania regulaminów konkursów.

Zgodnie z niedawnymi zapowiedziami Ministra Grzegorza Pudy pierwsze nabory w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będą dedykowane start-upom, które ukończyły inkubację w Platformach startowych jeszcze w ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020. Instytucją organizującą konkursy dla przedsiębiorców podobnie jak w poprzedniej perspektywie będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.