15 października 2019 r. rozpoczął się drugi w tym roku nabór wniosków o dofinansowanie w ramach bardzo popularnego instrumentu wśród przedsiębiorców – Kredytu na innowacje technologiczne. Konkurs potrwa aż do 27 lutego 2020 roku i jest podzielony na trzy rundy. Do dyspozycji przedsiębiorców jest aż 350 mln PLN.

Najważniejsze zasady

Na wsparcie mogą liczyć projekty obejmujące wdrożenie innowacji technologicznych w przedsiębiorstwie pozwalających na wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług (w stosunku do tych wytwarzanych/oferowanych na terytorium RP). Rozwiązania muszą być wynikiem własnych lub nabytych wyników prac B+R. Wyniki prac B+R mogą mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wsparcie w ramach instrumentu skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP posiadających zdolność kredytową. Aby móc aplikować o środki w konkursie Wnioskodawca najpierw składa wniosek do banku komercyjnego o udzielenie kredytu technologicznego na realizację inwestycji. Następnie, w wyniku pozytywnej oceny zdolności kredytowej bank udziela promesy udzielenia kredytu dla Wnioskodawcy. Jest to moment, w którym przedsiębiorstwo może złożyć wniosek o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wysokość wsparcia

Wsparcie w ramach instrumentu udzielane jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Jego wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 6 mln złotych i przekazywane jest w formie premii technologicznej na spłatę zaciągniętego kredytu technologicznego.

 Intensywność pomocy publicznej w Polsce - mapa

 

Koszty kwalifikowane

Wsparciem w ramach instrumentu objęte mogą być wydatki inwestycyjne związane z wdrożeniem innowacyjnej technologii. Wśród kategorii kosztów kwalifikowanych wyróżnić można:

  1. nabycie nieruchomości
  2. roboty i materiały budowlane
  3. środki trwałe
  4. wartości niematerialne i prawne
  5. koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli lub ich części
  6. studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii

Kryteria oceny projektów

W ramach konkursu Kredyt na innowacje technologiczne oceniana jest przede wszystkim innowacyjność technologii oraz nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu. Ponadto weryfikowane jest czy wdrażana technologia ma określoną wymogami formę: prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Dodatkowo Wnioskodawcy muszą wykazać, że przedmiot projektu jest zgodny Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami i/lub dotyczy branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat.