Program Kredyt na innowacje technologiczne był jednym z tych programów, w którym nie było zbyt dużo zmian tak jak np. w programie Badania na Rynek lub Szybka ścieżka. Ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną pandemią Bank Gospodarstwa Krajowego wyszedł naprzeciw przedsiębiorcom i wprowadził ułatwienia w procesie aplikowania o środki w ramach Kredytu. Wdrożone zmiany mają na celu zapewnienie dostępu do środków finansowych dla jak największej liczby przedsiębiorstw z sektora MŚP, aby wspomóc ich dalszy rozwój i zminimalizować skutki zaistniałej sytuacji gospodarczej.

Program w nowym kształcie został przyspieszony i rozpoczyna się 1 czerwca, jednocześnie zmieniły się kryteria, zakres kosztów kwalifikowanych oraz ograniczenie kwotowe możliwej do pozyskania pomocy.

Nabór wniosków potrwa aż do 31 grudnia 2020 r. i zostanie podzielony na miesięczne rundy:

 • Runda 1: od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.
 • Runda 2: od 01.07.2020 r. do 30.07.2020 r.
 • Runda 3: od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r.
 • Runda 4: od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r.
 • Runda 5: od 01.10.2020 r. do 29.10.2020 r.
 • Runda 6: od 30.10.2020 r. do 30.11.2020 r.
 • Runda 7: od 01.12.2020 r. do 30.12.2020 r., godz. 15:00

Kwota przeznaczona na finansowanie projektów wynosi aż 350 mln PLN.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych wprowadzonych zmian:

 1. Zniesienie kryterium dotyczącego skali wdrażanej innowacji – w obecnym konkursie przedsiębiorca może objąć dofinansowaniem wydatki związane z wdrożeniem produktu lub usługi, charakteryzujących się poziomem nowości na skalę przedsiębiorstwa. Nie istnieje zatem wymóg, aby wprowadzane rozwiązanie posiadało przewagi konkurencyjne wobec produktów/usług już istniejących na rynku. Warto pamiętać, że na etapie oceny punktowej nadal brana jest pod uwagę skala innowacyjności. Odpowiednia liczba punktów zostanie przyznana w zależności tego czy będzie to innowacyjność na poziomie światowym czy krajowym. Dodatkowo, warto pamiętać, że technologia powinna mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 2. Zniesienie limitu premii technologicznej – w dotychczasowych konkursach limit ten wynosił 6 mln PLN. W nowym konkursie przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pokrycie wydatków inwestycyjnych zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem. Należy jednak pamiętać, że dofinansowanie nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych. Poziom ten jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji projektu.
 3. Możliwość pokrycia wkładu własnego w ramach kredytu technologicznego – jeżeli przedsiębiorstwo posiada odpowiednią zdolność kredytową, bank może udzielić kredytu technologicznego na finansowanie 100% kosztów projektowych.
 4. Szerszy katalog kosztów kwalifikowanych – możliwość uwzględnienia w projekcie takich kosztów kwalifikowanych jak:
  a. koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu;
  b. roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków);
  c. koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli;
  d. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
  e. studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych.