Kredyt ekologiczny to instrument finansowy służący finansowaniu zielonych inwestycji. Największą nowością tego instrumentu jest to, że skorzystać z niego mogą nie tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), ale także tzw. przedsiębiorstwa small mid-cap oraz mid cap. Przedsiębiorstwa small mid-cap to przedsiębiorstwa inne niż MŚP zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników. Analogiczna definicja odnosi się do przedsiębiorstw mid-cap, jednak dla nich pułap zatrudnienia wynosi 3000 pracowników.

Nabór wniosków

Pierwszy nabór kredytu ekologicznego został ogłoszony 24 maja. Jego organizatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK planuje przekazać przedsiębiorcom aż 660 mln złotych. Nabór będzie otwarty od 13 czerwca, a zamknięty zostanie 17 sierpnia.

Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie?

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się projekty inwestycyjne na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie. Możliwe jest również sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie można uzyskać na następujące wydatki:

  • nabycie środków trwałych
  • nabycie robót i materiałów budowlanych
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych
  • raty z tytułu umowy leasingu
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych związanych z realizowanym projektem

Audyt energetyczny

Wydatki kwalifikowane muszą wynikać z audytu energetycznego przeprowadzonego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dokument audytu musi zostać dołączony do wniosku. Istnieje możliwość zakwalifikowania działań wykraczających poza rekomendacje audytu pod warunkiem, że nie przekraczają one 15% kosztów kwalifikowanych projektu oraz realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji.

Premia ekologiczna

Wsparcie przyjmie formę premii ekologicznej będącej dofinansowaniem do spłaty części kapitałowej kredytu przeznaczonego przez beneficjenta na realizację inwestycji. Premia wypłacana jest przez BGK na rzecz banku finansującego przedsięwzięcie beneficjenta. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie promesy kredytu ekologicznego lub zawarcie umowy warunkowej kredytu ekologicznego z bankiem, który zawarł umowę współpracy z BGK.

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania wynosi od 25% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln euro.