Akceptacja przez Komisję EU Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności umożliwi zainwestowanie w sektor ochrony zdrowia 412,5 mln EUR, w tym 273 mln EUR w postaci dotacji i 139,5 mln EUR w formie pożyczek. Wsparcie realizowane będzie w ramach Komponentu D: Efektywność, dostępność i jakość ochrony zdrowia, a przeznaczone na ten cel środki stanowiły będą ok. 2% wszystkich środków z KPO. W ramach komponentu D przedsiębiorcy z branży life science będą mieli możliwość uzyskać wsparcie zarówno na działania badawczo-rozwojowe, jak i na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących rozwoju produktów biomedycznych.

Wsparcie dla projektów badawczo-rozwojowych

Z punktu widzenia przedsiębiorców planujących realizację prac badawczo-rozwojowych najbardziej istotne będzie podziałanie D3.1.1. Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W ramach podziałania o dofinansowanie ubiegać się będą mogły obok przedsiębiorców również uniwersytety czy inkubatory technologiczne. Wsparcie przyznawane będzie projektom badawczo-rozwojowym w zakresie leków, urządzeń medycznych, szczególnie do użytku mobilnego oraz tworzenia i wdrażania narzędzi teleinformatycznych do celów medycznych i zdrowotnych. Dodatkowo, w ramach podziałania planowane jest wsparcie sektora badań klinicznych. W szczególności zakłada się utworzenie oraz dalszy rozwój 50 Ośrodków Wsparcia Badań Klinicznych, elektronicznej platformy komunikacyjnej dla Polskiej Sieci Badań Klinicznych czy wyszukiwarki badań klinicznych. Fundusze z Komponentu D pozwolą również na utworzenie Centrum Badawczo-Analitycznego, w którym prowadzone będą działania mające na celu monitorowanie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i potrzeb ludności. Część ze wskazanych wyżej działań realizowanych jest już teraz poprzez konkursy organizowane przez Agencję Badań Medycznych.

W ramach poddziałania D3.1.1. wsparcie przyznawane będzie przedsiębiorcom w formie dotacji zarówno w trybie konkursowym, jak również w trybie niekonkurencyjnym. Na ten cel przeznaczona została alokacja w wysokości 273 mln EUR. Za zarządzanie środkami odpowiedzialne będzie Ministerstwo Zdrowia. W celu monitorowania postępu realizacji poddziałania sformułowanych zostało 6 kamieni milowych. Wśród najważniejszych kamieni o charakterze strategiczno-legislacyjnym można wskazać wejście w życie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (planowane wdrożenie: IV kw. 2022), jak również wejście w życie / realizację kluczowych działań określonych w Rządowym Planie Strategicznym Rozwoju Sektora Biomedycznego (planowane wdrożenie: IV kw. 2022). Z punktu widzenia przedsiębiorców najważniejszy będzie kamień milowy zakładający wsparcie do połowy roku 2026, minimum 80 projektów jednostek naukowych i przedsiębiorców z sektora biomedycznego.

Wsparcie dla projektów inwestycyjnych

W ramach Krajowego Planu Odbudowy przedsiębiorcy będą mieli również szanse otrzymać środki finansowe na realizację projektów inwestycyjnych związanych z produkcją w Polsce API (z ang. Active Pharmaceutical Ingredients, Substancji czynnej). Działania takie wspierane będą w ramach poddziałania D3.2.1. Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznychinwestycje związane z produkcją w Polsce API. Pomoc dedykowana będzie projektom mającym na celu rozwój zarówno API własnościowych, jak również biopodobnych i generycznych oraz powiązanych wyrobów medycznych. W tej grupie wsparcie uzyskają Projekty związane z budową czy rozbudową niezbędnej w tym celu infrastruktury.

Przyjęte Kamienie milowe zakładają wsparcie do końca 2023, co najmniej 11 krytycznych API Wsparcie przyznawane będzie w formie pożyczek, a wybór projektów rekomendowanych do wsparcia odbywać się będzie w trybie konkursowym. Wykaz krytycznych API (w tym stosowanych w lekach zastrzeżonych, biopodobnych i generycznych), ma zostać wcześniej przyjęty w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra. Instytucją odpowiedzialną za organizację naborów będzie Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Na ten cel przeznaczona została alokacja w wysokości 139,5 mln EUR. Obniżenie ww. kwoty to kluczowa zmiana w porównaniu do poprzedniej, upublicznionej wersji KPO. Wcześniej alokacja na poddziałanie D3.2.1 wynosiła 300 mln EUR. Z kwoty tej dokonano przesunięcia 160,5 mln do Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na wsparcie dotacyjne projektów B+R dotyczących API i leków gotowych.

Czytaj więcej: