Komponent C: Transformacja Cyfrowa Krajowego Planu Odbudowy skupia się przede wszystkim na poprawie infrastruktury łączności cyfrowej, e-usługach publicznych, finansowaniu cyfryzacji edukacji, wzrostu kompetencji obywateli w tym zakresie czy też cyberbezpieczeństwie.

1,4 mld EUR z 3,034 mld EUR, które alokowano do Komponentu C przeznaczono na sfinansowanie rozwoju infrastruktury dotyczącej poszerzania dostępu do sieci szerokopasmowych, bardzo szybkiego Internetu, w tym na obszarach wykluczonych (likwidacja białych plam) oraz na upowszechnianiu dostępu do usług bezprzewodowych o wysokiej jakości (w tym w sieciach 5G) i monitoringu emisji pól elektromagnetycznych.

457 mln EUR sfinansuje projekty e-usług publicznych m.in.: umożliwiających załatwianie spraw online; cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego i cyfryzację obszaru zagospodarowania przestrzennego; cyfryzację usług i procesów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w tym wdrożenie elektronicznego obiegu faktur w obrocie gospodarczym (krajowy system e-faktur); cyfryzację rolnictwa czy tworzenie warunków dla rozwoju zastosowań technologii przełomowych w wybranych sektorach gospodarki. Z powyższego obszar - stosowanie technologii przełomowych w wybranych sektorach może dotyczyć inwestycji przedsiębiorstw. Chodzi w tym przypadku m.in. o projekty dotyczące zastosowania np. sztucznej inteligencji, blockchain czy IoT, jednak projekt nie zdradza szczegółów w tym zakresie. Co więcej w innym punkcie, zakłada się, że projekty te nie będą objęte rygorem pomocy publicznej, zatem będą skierowane do sektora usług publicznych. Nie jest jasne, co autorzy dokumentu rozumieją poprzez technologie przełomowe i w jaki sposób będą wybierać projekty do finansowania w tym temacie.

Ponadto Komponent C przeznacza 550 mln EUR na doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, sieć LAN w szkołach, cyfryzację komisji egzaminacyjnych i szkolenia nauczycieli.

Natomiast kolejne 184 mln EUR ma zostać przeznaczone na podnoszenie kompetencji cyfrowych, w tym także w przedsiębiorstwach. W tym miejscu już na tym etapie przewiduje się wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w formie pomocy de minimis, tu m.in. na koszty związane z zakupem sprzętu do pracy zdalnej/podpisów kwalifikowanych/wdrożeń informatycznych w przedsiębiorstwach (koszty jednostkowe: 3000 zł/250 zł/ 55000 zł).

Ostatni rodzaj projektów wskazany w obszarze cyfryzacji to cyberbezpieczeństwo, na które przeznaczono 443 mln EUR. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. na projekt CyberPL oraz infrastrukturę przetwarzania danych (krytyczne centra obliczeniowe) i dostarczania usług cyfrowych. Głównymi biorcami wsparcia w tym obszarze będzie administracja publiczna (m.in. MSWiA, MON).

Cały komponent cyfryzacji nie zakłada osobnej wiązki projektów dla przedsiębiorców na projekty związane z cyfryzacją procesów sprzedażowych, księgowych, logistycznych, wytwórczych czy innych. Natomiast warto zwrócić uwagę, iż teoretycznie działania związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów produkcyjnych powinny być, zgodnie z informacją ze strony 21. dokumentu realizowane w Komponencie A Odporność i konkurencyjność gospodarki, cyt. „W ramach komponentu A Odporność i konkurencyjność gospodarki planowane są działania o łącznej wartości ponad 600 mln euro na rzecz wdrożenia innowacyjnych, cyfrowych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Działanie to pozwoli na pobudzenie zainteresowania przedsiębiorstw wytwarzaniem i wdrażaniem rozwiązań cyfrowych, robotyzacją, zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych i digitalizacją procesów wytwórczych i tym samym będzie wspierało transformację w kierunki Przemysłu 4.0.”

Wracając zatem do Komponentu A, wiązki projektów, która zapewne w rozumieniu autorów dokumentu dotyczą cyfryzacji to wiązki:

A.2.1.1 Duże projekty inwestycyjne z budżetem 450 mln EUR, które jednak poza działaniami na transformację cyfrową, będą też przeznaczone na transformację w kierunku redukcji emisji środowiskowych, a także w dużej części przeznaczone na niepodane do konsultacji publicznych projekty indykatywne - więcej na ten temat w naszym wpisie: https://crido.pl/blog-business/krajowy-plan-odbudowy-komponent-a-odpornosc-i-konkurencyjnosc-gospodarki/

A.2.1.4 Mobilność bezzałogowa (Bezzałogowe statki powietrzne) z budżetem 164 mln EUR, które sfinansują powstanie ośrodków kompetencji i infrastruktury testowania transportu dronowego oraz specjalistycznych ośrodków szkoleniowych; lokalnej infrastruktury do zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych; pilotaże; centra monitorowania z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych czy wreszcie zakup i rozwój BSP (wszystko na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej). Ów projekt, który przynajmniej na ten moment nie zakłada budowania polskiej myśli technologicznej z udziałem polskiej nauki i przedsiębiorstw, konsumuje ponad 25% środków na cyfryzację dla przedsiębiorstw.

Podsumowanie

Trudno odnaleźć w dalszej części dokumentu, gdzie się podziało 600 mln EUR na cyfryzację przedsiębiorstw. Jest to niespójność, zakładam, że niecelowa, ale niestety w konsekwencji też wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Wnosimy zatem w konsultacjach publicznych o wydzielenie osobnej wiązki projektów, z osobnym, przejrzystym budżetem - na projekty przedsiębiorstw związane z cyfryzacją, w podziale na drobne inwestycje w cyfryzacje dla małych i średnich przedsiębiorstw po większe projekty automatyzacji i digitalizacji procesów wytwórczych zarówno MSP, jak i dużych przedsiębiorstw.

Czytaj więcej: