Celem komponentu C „Transformacja cyfrowa” jest przyspieszenie procesu cyfryzacji kraju poprzez rozwój informatyczny sektora publicznego, gospodarki i społeczeństwa. Planowana alokacja środków na ten cel to ok. 3,7 mld EUR (link).

Wsparcie w ramach komponentu nakierowane jest na trzy główne obszary:

  • poprawa dostępu do szybkiego Internetu;
  • rozwój e-usług i, tworzenie warunków dla rozwoju zastosowań przełomowych technologii cyfrowych w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie oraz usprawnienie komunikacji między instytucjami publicznymi, obywatelami i biznesem oraz wyrównywanie poziomu wyposażenia szkół i podnoszenie kompetencji cyfrowych obywateli;
  • wzrost bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zabezpieczenie infrastruktury przetwarzania danych oraz cyfryzacja infrastruktury służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Oczekiwane efekty działań będą miały szeroki wpływ m.in. na działalność przedsiębiorstw, rozwój sektora oświaty, bezpieczeństwo obywateli czy zwiększenie efektywności funkcjonowania administracji publicznej. Niemniej grono bezpośrednich beneficjentów będzie ograniczone m.in. do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administracji publicznej, podmiotów sektora oświaty.

Wsparcie w formie dotacji

Dofinansowanie w formie dotacji zostanie przeznaczone na rozwój infrastruktury sieciowej zapewniającej powszechny dostęp do szybkiego internetu, który możliwy będzie zarówno dzięki planowanym reformom prawnym, jak również inwestycjom w infrastrukturę na obszarze tzw. białych plam. Ponadto wsparciem objęte zostanie utworzenie Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, rozwój e-usług publicznych (jak np. cyfryzacja procedur administracyjnych związanych z budownictwem i planowaniem przestrzennym czy cyfryzacja usług i procesów Krajowej Administracji Skarbowej), a także doposażenie szkół w urządzenia multimedialne oraz szkolenia dla obywateli w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Cyberbezpieczeństwo również stanowi istotny obszar wsparcia w formie dotacji. Środki publiczne skierowane będą przede wszystkim na rozwój infrastruktury przetwarzania danych oraz optymalizacji infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym przede wszystkim na:

  • utworzenie sieci 7 regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa (RegioSOC);
  • utworzenie sieci obejmującej łącznie 7 sektorowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT);
  • podłączenia 385 krajowych podmiotów zajmujących się cyberbezpieczeństwem do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem;
  • stworzenie sieci minimum 30 centrów monitorowania bezpieczeństwa (SOC) na potrzeby bezpieczeństwa narodowego oraz modernizacji istniejących centrów;
  • udzielenie wsparcia 400 podmiotom w zakresie modernizacji i rozbudowy struktur cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem technologii informatycznych i operacyjnych, w tym zakupu zapór sieciowych i systemów cyberbezpieczeństwa;
  • utworzenie 3 centrów przetwarzania danych, gwarantujących energooszczędną i skalowalną infrastrukturę krytyczną, aby zapewnić dostępność usług cyfrowych oraz bezpieczną infrastrukturę dla systemów ICT.

Wsparcie pożyczkowe

Wsparcie pożyczkowe nakierowane będzie na realizację przez inwestorów z branży telekomunikacyjnej inwestycji w zakresie wdrażania sieci 5G na obszarach kraju o małym popycie (słabo zaludnionych), w tym na obszarach oddalonych o niższej rentowności ekonomicznej. Ponadto z systemu pożyczek skorzystać będą mogły placówki edukacyjne, nabywając sprzęt i infrastrukturę ICT celem poprawy ogólnej wydajności systemu edukacji (np. zakup zestawów do zdalnego nauczania czy modernizację sieci LAN).

Podsumowanie

W porównaniu do wersji Krajowego Planu Odbudowy z 30 kwietnia 2021 r. plany w obszarze transformacji cyfrowej nie uległy istotnym zmianom. W ramach aktualnej wersji opisu komponentu doprecyzowano kamienie milowe, wskaźniki i oczekiwane rezultaty, jak również zaktualizowano harmonogramy realizacji reform i inwestycji. Realizacja działań w ramach komponentu zaplanowana jest na lata 2023-2026.

Czytaj więcej: