Wnioskodawcy dostali dodatkowe dwa tygodnie aby złożyć projekty do konkursu GameINN. Z pewnością nie jest to wystarczający czas aby przygotować cały projekt będący jeszcze w fazie pomysłu ale zyskają na tym projekty, które są już „prawie” skończone. Warto poświęcić ten czas na weryfikację projektu, budżetu, oraz sprawdzić czy w pełni spełniamy kryteria oceny. Nie należy też zostawiać pracy z generatorem na ostatnią chwilę. Przypominamy co jest istotne w konkursie GameINN i na co zwrócić uwagę.

Zakres tematyczny konkursu GAMEINN

 1. projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
 2. platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
 3. zastosowanie sztucznej inteligencji,
 4. nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
 5. cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
 6. narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
 7. rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

Najważniejsze informacje

Wsparcie można uzyskać na projekty badawcze, które wpisują się w zakres tematyczny agendy badawczej konkursu GAMEINN. Konkurs przeznaczony jest dla projektów prowadzonych poza województwem mazowieckim.

Dla kogo:

  • Przedsiębiorstwa
  • Konsorcja przedsiębiorstw
  • Konsorcja naukowo – przemysłowe

Instytucja udzielająca wsparcia:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Termin naboru:

do 28 czerwca 2019 r.

Budżet:

100 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

400 tys. PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

20 mln PLN

Maksymalny poziom wsparcia:

CRIDO | GameINN Maksymalny poziom wsparcia dla przedsiębiorstw

Kluczowe kryteria oceny:

 • zgodność projektu z zakresem tematycznym konkursu
 • projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
 • rezultatem projektu jest stworzenie innowacji produktowej lub procesowej cechującej się nowością co najmniej w skali kraju
 • zaplanowane prace B+R są adekwatne do celu projektu
 • zaangażowana kadra badawcza posiada adekwatne do zakresu projektu wykształcenie i doświadczenie
 • istnieje zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe na bezpośrednie rezultaty projektu
 • wdrożenie rezultatów planowane jest na terenie RP

Koszty kwalifikowane:

 • wynagrodzenia
 • koszty podwykonawstwa (maks. 60% przy realizacji samodzielnej, maks. 50% przy realizacji przez konsorcjum)
 • odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów oraz amortyzacja budynków
 • nabycie materiałów oraz sprzętu laboratoryjnego niespełniającego wymogu środka trwałego
 • koszty utrzymania linii technologicznych
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej
 • koszty promocji projektu
 • koszt audytu zewnętrznego
 • koszty pośrednie