12 września zainaugurowano III edycję Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – znanych jako Fundusze Norweskie i EOG. Jak dotąd Polska – największy beneficjent tego instrumentu wsparcia w Europie – otrzymała i wykorzystała ponad 1 mld euro na finansowanie ok. 3 tysięcy przedsięwzięć. Kwota środków przyznana Polsce w ramach najnowszej edycji wynosi ponad 809 mln euro (tj. ok. 3,5 mld złotych).

 

KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOTYCHCZAS URUCHOMIONYCH PROGRAMÓW, FINANSOWANYCH W RAMACH FUNDUSZY NORWESKICH I EOG:

 

Zainaugurowane programy wsparcia pozwolą na finansowanie różnorodnych inicjatyw. Program „Kultura” koncentrować się będzie na roli dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym i regionalnym. Program „Sprawy wewnętrzne” obejmować będzie polsko-norweską kooperację w ramach kwestii związanych z uzyskaniem azylu, zwalczaniem przestępczości międzynarodowej, czy też zapobieganiem klęsk żywiołowych.

Warto również wspomnieć o programie „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”. Celem programu jest finansowanie projektów realizowanych wyłącznie przez MŚP, w celu zwiększenia ich konkurencyjności. Oprócz wsparcia innowacji w zakresie technologii zielonych (prośrodowiskowych), niebieskich (w obszarze wód morskich i śródlądowych) oraz rozwiązań ukierunkowanych na poprawę jakości życia, osobnym obszarem będzie wsparcie rozwoju MŚP zarządzanych przez kobiety - we wszystkich trzech powyższych obszarach tematycznych. Wsparcie dla kobiet udzielane będzie w formule małych grantów (tryb pozakonkursowy).

Fundusze Norweskie i EOG stanowią istotną alternatywę w stosunku do funduszy unijnych oraz środków krajowych. Mając na uwadze zbliżające się zakończenie perspektywy finansowej (2014-2020) i wyczerpującą się alokację środków wspólnotowych, warto zapoznać się z możliwościami wsparcia w ramach tej formy pomocy.