2 sierpnia br. PARP ogłosił konkurs w ramach swojego sztandarowego Działania 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”. Kolejny raz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały szansę pozyskania dotacji na realizację projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R i prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.

Odświeżone kryteria, zliberalizowane progi wejścia do konkursu, dedykowana linia finansowa skierowana do średnich miast oraz niezwykle atrakcyjny budżet (łącznie 1,15 mld PLN) w połączeniu z wydłużonym naborem wniosków (trwającym aż do końca lutego 2018 r.) sprawiają, że MŚP, które planują inwestycje skutkujące wdrożeniem na rynek innowacji produktowych/procesowych, powinny zainteresować się tym konkursem. Nabór wniosków rusza tuż po wakacjach czyli 5 września.

Jakie zmiany?

Aktywizacja średnich miast

Podstawową zmianą jest wydzielenie części środków z budżetu konkursu (400 mln zł) tylko dla projektów, które realizowane będą w miastach średniej wielkości (ich lista znajduje się na stronie PARP). Pozostała część budżetu, tj. 750 mln zł dostępna jest dla projektów planowanych do realizacji we wszystkich pozostałych lokalizacjach. Taka forma konkursu ma zachęcić do lokowania innowacyjnych projektów także poza największymi ośrodkami miejskimi.

Nabór wniosków przeprowadzany w rundach

Nabór wniosków będzie znacznie wydłużony i odbywać się będzie od 5 września br. do 28 lutego 2018. Nowością jest też podział na rundy, według następującego schematu:

  • I runda: 5 września – 30 września br.
  • II runda: 1 października - 31 października br.
  • III runda: 1 listopada – 31 grudnia br.
  • IV runda: 1 stycznia – 28 lutego 2018 r.

Taka forma aplikowania, realizowana wcześniej także przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursów tzw. Szybkiej Ścieżki, pozwala na bardziej elastyczne podejście w zakresie terminów oceny wniosków. Wnioski złożone wcześniej będą już w trakcie oceny i szybciej otrzymają decyzję o wynikach niż te złożone w ostatnich dniach trwania konkursu.

Dotacja także na mniejsze projekty

Podstawowym założeniem konkursu „Badania na rynek” było dotychczas finansowanie przełomowych dla firm MŚP, dużych projektów inwestycyjnych. W obecnym konkursie będzie jednak możliwość otrzymania wsparcia także na projekty mniejsze ale nie dla wszystkich. Aby ubiegać się o dotację firma mikro lub mała musi przedstawić projekt na minimum 5 mln PLN. W przypadku firm średnich limit nie zmienia się i wynosi 10 mln PLN. Na koszty kwalifikowane składają się m.in. koszty nabycia nieruchomości, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i środków trwałych. Maksymalna dotacja jaką można uzyskać wynosi niezmiennie 20 mln PLN.
Wartość dotacji jaką dana firma może otrzymać zależy od trzech głównych czynników: 1/ wysokości kosztów kwalifikowanych, 2/ wielkości firmy (mikro, mała, średnia) 3/ lokalizacji inwestycji (intensywność wsparcia zgodnie z mapą pomocy regionalnej).

badania na rynek

Jak osiągnąć sukces?

Działanie 3.2.1 POIR „Badania na rynek” jest instrumentem o specyficznych i dość rygorystycznych wymogach, do którego przedsiębiorcy, aby osiągnąć sukces w postaci dotacji, muszą zacząć się przygotowywać z dużym wyprzedzeniem. Wynika to przede wszystkim z faktu, że projekt musi dotyczyć wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Prace B+R mogą być przeprowadzone samodzielnie przez firmę lub na jej zlecenie. Podstawowym warunkiem jest jednak, aby ich wyniki miały kluczowe znaczenie dla opracowania/ udoskonalenia produktu (wyrobu lub usługi), który wdrażany będzie w wyniku realizacji projektu. Dodatkowe punkty w ocenie można uzyskać jeśli wyniki naszych prac B+R chronione są patentem lub zostały zgłoszone do ochrony.

Pozostałe istotne kryteria oceny, które decydują o przyznaniu wsparcia, dotyczą m.in. stopnia przygotowania projektu do realizacji (pozwolenia, minimalizacja ryzyk projektowych, zapewnienie zasobów kadrowych i technicznych), zagwarantowania finansowania projektu, stopnia innowacyjności planowanych do wdrożenia produktów i zapotrzebowania rynkowego na nie, odpowiedniej  konstrukcji budżetu i wskaźników projektu. Dodatkowe punkty zdobywamy jeśli nasz projekt wpisuje się w założenia Krajowej Inteligentnej Specjalizacji i ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój. Premiowane są także projekty firm, które co najmniej od 6 miesięcy (licząc wstecz od dnia złożenia wniosku) należą do klastra, który ma status Krajowego Klastra Kluczowego.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w ocenie to 20. Aby otrzymać dotację należy uzyskać min. 12 pkt.