Po przeprowadzonym w lutym tego roku programie „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej”, rząd przygotowuje się do jego drugiej odsłony.

Obecnie w procedurze notyfikacyjnej przed Komisją Europejską jest propozycja programu o zbieżnej nazwie do programu pomocowego zrealizowanego za rok 2022, tj. „pomoc na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjątkowo poważnymi podwyżkami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce poniesionymi w 2023 r.”

Jak można zakładać na podstawie wszelkich informacji udzielanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, program pomocy za rok 2023 będzie zbliżony założeniami do programu za rok 2022, lecz będzie uwzględniał istotną zmianę co do grupy beneficjentów i terminów składania wniosków o udzielenie pomocy.

Zmiany wśród beneficjentów programu

Istotną różnicą w porównaniu do poprzedniej edycji programu będzie jego szersza dostępność wśród przedsiębiorstw. Zgodnie z cytowanym m.in. przez Business Insider, TVP oraz Polskie Radio 24 biurem prasowym resortu rozwoju, „do udziału w programie uprawnione będą wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe spełniające warunek energochłonności, określony jako poniesienie kosztów zakupu energii i gazu w 2021 r. na poziomie co najmniej 3 proc. wartości produkcji sprzedanej".

Na podstawie tych zapowiedzi można wnioskować, że przedsiębiorcy chcący skorzystać z pomocy nie będą już ograniczani koniecznością spełnienia wymogu generowania co najmniej 50% przychodu z określonych w programie podklas PKD lub sprzedaży produktów o określonych kodach PRODCOM.

Będą oni natomiast musieli wykazać energochłonny charakter swojej działalności. W tym celu będą oni musieli potwierdzić, że ponieśli koszt zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego na poziomie co najmniej 3% wartości produkcji lub obrotów.

Jeżeli ta zmiana zostanie wdrożona, będzie ona miała istotnie pozytywny wpływ na zasięg udzielanej pomocy i pozwoli wielu podmiotom, które były wykluczone z możliwości skorzystania z pomocy w ramach edycji za 2022 rok skorzystać z dostępnych możliwości w 2023 roku.

Wysokość wsparcia

Zgodnie z programem za poprzedni rok oraz Tymczasowymi Kryzysowymi Ramami, na których bazuje program, przedsiębiorstwa, które znalazły się w grupie beneficjentów będą mogły liczyć na pomoc do 50% wartości kosztów kwalifikowanych tj. wzrostu cen energii elektrycznej lub gazu ziemnego. Przyznana dla nich pomoc będzie musiała się mieścić w limicie do 4 mln EUR dla całej grupy kapitałowej.

Możliwość zwiększenia kwoty pomocy

Zgodnie z Tymczasowymi Kryzysowymi Ramami, istnieje możliwość zwiększenia pomocy dla beneficjentów do 80% kosztów kwalifikowanych z limitem pomocy do 150 mln EUR wówczas, gdy przedsiębiorstwo wykaże obniżenie wskaźnika EBITDA o co najmniej 40%.

Trzy okresy wnioskowania

Według informacji publikowanych przez Puls Biznesu, edycja programu za 2023 r. będzie podzielona na trzy okresy wnioskowania. Pierwszy okres wnioskowania będzie przypadał za czas do 30 czerwca 2023 r. z przewidzianą alokacją 2,5 mld zł. Drugi okres za czas od lipca do końca września 2023 r. będzie miał alokację 1,24 mld zł. Tyle samo będzie miał trzeci okres, które będzie realizowany za czas od października do końca roku. W ramach wskazanych okresów, przedsiębiorcy będą moli składać aplikację w terminie 45 dni od ostatniego dnia okresu wnioskowanego.

Z konkretnymi datami rozpoczęcia składania wniosku oraz pozostałymi szczegółami programu za 2023 r. będziemy musieli poczekać na decyzję Komisji Europejskiej ws. notyfikacji. Zakładamy jednak, że wiele jego założeń pozostanie takich samych jak w programie za 2022 r., na tematu którego pisaliśmy we wcześniejszych publikacjach na blogu.