We wtorek, 20 lutego br., Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, który rozszerza specjalne strefy ekonomiczne (sse) na całą Polskę. Projekt oznacza całościową zmianę w sposobie i filozofii udzielania wsparcia w postaci zwolnienia z podatku CIT: do tej pory było ono przyznawane za realizację inwestycji na terenie wyznaczonych odgórnie specjalnych stref ekonomicznych. Nowy system z jednej strony umożliwia ubieganie się o zwolnienie z podatku dla inwestycji na terenie całej Polski, ale z drugiej strony uzależnia możliwość skorzystania i wysokość zwolnienia od lokalizacji nowego zakładu, jakości tworzonych miejsc pracy oraz wpływu inwestycji na polską gospodarkę.

Rząd szacuje, że w wyniku planowanych zmian wprowadzanych nową ustawą możliwe będzie stworzenie 209 tys. miejsc pracy oraz pobudzenie inwestycji przekraczającej 2,5 mld zł w pierwszym roku obowiązywania przepisów. Projekt stanowi realizację jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Kapitał dla Rozwoju. Dzięki wdrożeniu proponowanych rozwiązań możliwe będzie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Dotychczasowy system ma ulec uproszczeniu, gdyż przedsiębiorstwa nie będą zmuszone do inwestowania tylko na terenach mających status sse.

Wśród najistotniejszych zmian, które ma wprowadzać ustawa są:

Istniejące obecnie sse bazują na ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Obecnie funkcjonuje 14 sse w Polsce, których zasięg terytorialny jest ograniczony do 25 tys. ha. Zgodnie z nowymi przepisami zachęty podatkowe będą dostępne na terenie całego kraju. Tym samym ma nastąpić odejście od ograniczeń terytorialnych w zakresie, których stosowane są zwolnienia podatkowe. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorstw, które dotychczas były obciążone długotrwałym procesem zmiany granic sse.

Zgodnie z nowymi przepisami, decyzja o wsparciu będzie uzależniana od spełnienia kryteriów ilościowych oraz jakościowych. Kryteria ilościowe będą uwzględniać sytuację społeczno-gospodarczą danego terenu, gdzie obowiązuje zasada: wyższe bezrobocie w danym powiecie, wymaga poniesienia niższych nakładów inwestycyjnych. Obecnie w odniesieniu do gruntów publicznych wystarczy, że przedsiębiorca poniesie nakłady sięgające 100 tys. EUR. Proponowane zmiany narzucają na dużych przedsiębiorców chcących zainwestować na terenie z najniższą stopą bezrobocia tj. 60% średniej, wydatki inwestycyjne wynoszące co najmniej 100 mln zł. Natomiast dla mikroprzedsiębiorcy rozważającego inwestycję na terenie z 250% stopą bezrobocia średniej krajowej, wystarczające jest poniesienie 200 tys. zł. Nałożenie nowych kryteriów ilościowych na wydane zezwolenia w ubiegłym roku, pokazuje, że uzyskanie decyzji o wsparciu na nowych zasadach nie będzie już takie łatwe. Resort stoi na stanowisku, że proponowane zmiany nie wpłyną na zmniejszenie zainteresowania nową formą wsparcia. W zakresie kryteriów jakościowych punktowane będą m.in. inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne; prowadzenie działalności B+R, czy też rozwój klastrów.

Wydawanie decyzji o wsparciu ma wynosić od 10 do 15 lat. Okres, na który będzie przyznawane zwolnienie z podatku dochodowego będzie uzależnione od lokalizacji: dłuższy czas obowiązywania będzie się odnosił do regionów o wyższej intensywności pomocy publicznej. W projekcie nowej ustawy nie są określone zmiany praw nabytych dla inwestycji już działających na terenie sse. Jednak do końca 2026 r., czyli zakończenia działalności sse, przewiduje się wydłużenie czasu decyzji do 15 lat w odniesieniu do obszarów objętych obecnie statusem strefowym.

W wyniku zmian ma dojść do rejonizacji, która będzie polegać na przypisaniu określonych powiatów spółkom zarządzającym do tej pory strefami.

Zgodnie ze stanowiskiem wiceministra resortu przedsiębiorczości i technologii Tadeusza Kościńskiego, prace parlamentarne nad ustawą powinny się zakończyć w I kwartale 2018 r. Przewiduje się, że na początku II kwartału br. przedsiębiorcy będą mogli korzystać z planowanych udogodnień. Ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji powinna wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.