Projekty obejmujące wdrożenie innowacji technologicznych w przedsiębiorstwie pozwalających na wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług to projekty, które wpisują się w założenia konkursu Kredyt na innowacje technologicznie (3.2.2 PO IR). Przed nami jeszcze dwie rundy:

 • od 1 marca do 10 kwietnia,
 • od 11 kwietnia do 26 kwietnia.

Rozwiązania wykorzystane w projekcie muszą być wynikiem własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. Na projekt można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 6 mln złotych w formie premii technologicznej. Do dyspozycji jest aż 350 mln złotych. Ale czy starczy środków również dla ostatniej rundy? Miejmy nadzieję, że tak, chociaż konkurencja będzie duża, gdyż jak to w każdym konkursie bywa, przedsiębiorcy składają wnioski na ostatnią chwilę.

Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o środki z Kredytu na innowacje technologicznie po raz pierwszy to warto wspomnieć, że proces aplikowania o środki jest inny niż w np. w programie Badania na rynek, czy też w podobnych konkursach z programów regionalnych. W pierwszej kolejności wnioskodawca składa wniosek do banku komercyjnego o udzielenie kredytu technologicznego, po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej składa wniosek o dofinansowanie do BGK. Po pozytywnym rozpatrzeniu projektu, wsparcie dla wnioskodawcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny.

Program skierowany jest do przedsiębiorstw mikro, małych i średnich posiadających zdolność kredytową. Poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości wnioskodawcy (mikro, mały, średni) oraz lokalizacji projektu (zgodnie z mapą pomocy regionalnej), jednocześnie nie przekroczy 6 mln złotych.

Poziom wsparcia inwestycyjnego dla średnich przedsiębiorstw

Kluczowe kryteria oceny:

 • innowacyjność technologii
 • nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu
 • wdrożenie lub nabycie i wdrożenie nowej technologii w określonej postaci: prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej
 • końcowy rezultat projektu, tj. produkt, proces, usługa będąca wynikiem wdrożenia nowej technologii cechuje się innowacyjnością i zidentyfikowanym potencjałem rynkowym
 • przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat

Koszty kwalifikowane:

 • nabycie nieruchomości
 • roboty i materiały budowlane
 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne
 • koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli lub ich części
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii