Przedsiębiorcy ponownie mają szansę walczyć o wsparcie na utworzenie lub rozwój własnego centrum badawczo-rozwojowego. Od 28 maja br. można składać wnioski do działania 2.1 PO IR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw z Programu Inteligentny Rozwój.

Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Należy podkreślić, że kluczem do sukcesu w konkursie jest tzw. agenda badawcza, będąca załącznikiem do wniosku, i która powinna definiować projekty badawcze kończące się innowacjami produktowymi i/lub procesowymi w ciągu kolejnych kilku lat.

Szczegóły konkursu poniżej:

Dla kogo: 

 • przedsiębiorstwa duże; przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie (MŚP)

Na co można uzyskać wsparcie:

 • tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Wysokość dofinansowania

 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln PLN
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR

Pomoc regionalna

 • maksymalna intensywność dofinansowania w zakresie infrastruktury zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

 

Mapa pomocy regionalnej - Badania na rynekPomoc prace rozwojowe/pomoc de minimis

 • maksymalna intensywność dofinansowania w zakresie prac rozwojowych:
 • do 45% kosztów kwalifikowanych – mikro i małe przedsiębiorstwa
 •  do 35% kosztów kwalifikowanych – średnie przedsiębiorstwa
 •  do 25% kosztów kwalifikowanych – duże przedsiębiorstwa
 • pomoc de minimis (nie może przekroczyć 200 tys EUR w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych)

Budżet:

 • 350 mln PLN

Instytucja udzielająca wsparcia:

Termin naboru:

 • 28 maja – 6 lipca

Kluczowe kryteria oceny:

 • udokumentowana współpraca z jednostkami naukowymi
 • udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych
 • przełomowy charakter planowanych prac B+R
 • projekt wpisuje się w branże kluczowe określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • nowe miejsca pracy dla pracowników B+R
 • projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego
 • projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS)
 • projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju
 • w związku z realizacją projektu prowadzona będzie współpraca z podmiotami z sektora MSP organizacjami badawczymi lub NGO
 • wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego
 • w projekcie przewidziano sposoby ochrony własności intelektualnej

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 30 (kryteria dostępu i kryteria punktowane)

Koszty kwalifikowane:

 • nabycie  nieruchomości  zabudowanych  i  niezabudowanych  (w tym  prawa użytkowania wieczystego
 • nabycie albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w poprzednim punkcie wraz z kosztem instalacji i uruchomienia
 • nabycie robót i materiałów budowlanych
 • spłata rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • spłata rat wartości początkowej środków trwałych innych niż w poprzednim punkcie, poniesionych przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia  własności  tych  środków  na  korzystającego,  z  wyłączeniem leasingu zwrotnego
 • koszty  odpowiedniej  wiedzy  technicznej  oraz  koszty  doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu
 • koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu (w ramach pomocy de minimis)Szczegóły konkursu poniżej: