Począwszy od 2019 roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego mechanizmu podatkowego – IP BOX (Innovation Box), którego celem jest wspieranie rozwoju innowacji. 

Ulga dotyczyć będzie przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości, osiągających dochody z prawa własności intelektualnej (IP), którzy będą mogli korzystać z preferencyjnej stawki w podatku CIT w wysokości 5%. Dochód, który podlegać będzie obniżonej stawce może być osiągnięty przez podatnika:

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W katalogu tzw. kwalifikowanych IP wskazano:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Należy jednocześnie pamiętać, że do skorzystania z IP Box konieczne jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP. Przedsiębiorca może taką działalność prowadzić samodzielnie albo może wykorzystywać wyniki prac B+R nabyte od innych podmiotów (w tym podmiotów powiązanych).

Aby efektywnie skorzystać z planowanej ulgi konieczne jest zatem nie tylko właściwe określenie kosztów i przychodów w ewidencji księgowej czy ustalenie posiadanych praw własności intelektualnej, lecz również odpowiednia identyfikacja działalności badawczo-rozwojowej.