Dużo piszemy, mówimy o wsparciu na projekty badawczo-rozwojowe. Rzeczywiście takich programów jest najwięcej w tej perspektywie finansowej i po prostu trzeba z nich korzystać. Nie ma wątpliwości, że przewagę konkurencyjną zyskamy właśnie poprzez systematyczne prace B+R. Ważne jest przy tym, aby koncentrować się na tych pracach badawczych, które mają szansę na wdrożenie i przyniosą nam konkretne efekty ekonomicznie.

W tym mają pomóc programy wspierające projekty wdrożeniowe. Poddziałania takie jak Badania na Rynek (3.2.1. POIR) oraz Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR) wspierają konkretne działania inwestycyjno-wdrożeniowe przedsiębiorców, którzy spełniają kryteria definicji małej lub średniej firmy. Rozpoczynający się rok oferuje w tym zakresie wyjątkowe możliwości.

Terminy, budżety

Już 15 stycznia ogłoszony zostanie najpopularniejszy konkurs tj. Kredyt na innowacje technologiczne z budżetem 550 mln złotych. Nabór wniosków zaplanowano od 15 lutego do 24 maja z podziałem na trzy rundy. Konkurs zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem m.in. ze względu na to że kryteria oceny po prostu były stałe i przejrzyste.
Do 28 lutego trwa program Badania na rynek w dwóch wersjach: ogólnej z budżetem 750 mln złotych oraz dedykowanej średnim miastom z budżetem 400 mln złotych. Jeżeli ktoś nie zdąży, to już 14 lutego zostanie ogłoszony nabór trwający od 20 marca do 5 grudnia br. z budżetami równie imponującymi – 700 mln złotych na konkurs ogólny i 500 mln złotych dla miast średnich.

Krótkie przypomnienie zasad i ważna zmiana

W ramach poddziałania Badania na rynek wsparcie udzielane jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, które skutkują wprowadzeniem na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Taka zasada obowiązuje w konkursie do 28 lutego. Od kolejnego konkursu wprowadzona zostanie bardzo ważna zmiana, gdyż przedsiębiorcy będą mogli również zakupić wyniki prac B+R a następnie je wdrożyć. Zakupione wyniki prac B+R muszą również mieć kluczowe znaczenie dla wyniku projektu. W przypadku Kredytu na innowacje technologiczne wsparcie dotyczy wdrożenia innowacji technologicznych, które są wynikiem własnych bądź nabywanych prac B+R. Wyniki prac B+R mogą mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski, towarów, procesów lub usług.

Ocena projektów

Największe szanse mają projekty, których rezultaty są przełomowe dla danej branży, wytyczają nowe trendy rozwojowe oraz wynikają z potrzeb rynkowych. Wnioskodawca musi zadbać o dobrą dokumentację dla wyników prac badawczo-rozwojowych, na przykład wyodrębnić koszty związane z pracami badawczymi a opisy wyników prac B+R przygotować w formie raportu.

Koszty kwalifikowane

W obu programach wsparciem objęte są przede wszystkim wydatki inwestycyjne tj. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R, wydatki związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycie prawa własności do nieruchomości, roboty i materiały budowlane.

W przypadku konkursu Badania na rynek na wartości dwóch ostatnich kategorii narzucone zostały dodatkowe limity procentowe. Dodatkowo w programie tym możliwe jest sfinansowanie kosztów doradztwa zewnętrznego oraz kosztów prac rozwojowych.

Poziom wsparcia

Intensywność wsparcia wydatków inwestycyjnych jest w obu działaniach zgodna z mapą pomocy regionalnej tj. zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych. W przypadku Kredytu na innowacje technologiczne pomoc nie może przekroczyć 6 mln zł, a dofinansowanie udzielane jest w formie premii technologicznej przeznaczonej na spłatę kredytu inwestycyjnego przyznanego przez bank komercyjny. W przypadku Badań na rynek maksymalne wsparcie nie może przekroczyć 20 mln zł i udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji.

Na usługi doradcze w podziałaniu 3.2.1 Badania na rynek można utrzymać do 50% dofinansowania, natomiast na prace rozwojowe do 45% kosztów kwalifikowanych, przy czym na obie ww. kategorie nałożono ograniczenia kwotowe, które wynoszą odpowiednio 500 tyś i 450 tyś zł.