Wojna w Ukrainie spowodowana agresją Rosji wpłynęła na ograniczenie eksportu wielu przedsiębiorstw. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w odpowiedzi na tę sytuację ogłosiła kolejny nabór wniosków na Internacjonalizację MŚP z budżetem 50 mln zł. Działanie ma na celu sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej. W obecnym naborze zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania do 900 tys. zł. Wnioski będzie można składać od 5 maja do 29 czerwca br.

Nowa rzeczywistość - nowy model biznesowy

Obecna sytuacja geopolityczna wpłynęła istotnie na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw. Agresja Rosji na Ukrainę zdestabilizowała wymianę handlową. PARP oferuje dofinansowanie dla MŚP poszukujących nowych rynków zbytu. W ramach ogłoszonego konkursu dla działania 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP, przedsiębiorcy będą mieli możliwość refundacji do 30 tys. zł kosztu opracowania nowego modelu biznesowego w związku z ekspansją.

Program skierowany jest do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw działających na obszarze województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Lokalizacja prowadzenia działalności gospodarczej musi być  potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jakie działania mogą być finansowane?

Działanie 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP ma na celu sfinansowanie wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej. Pomocą mogą zostać objęte w szczególności koszty:

  • usług związanych bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
  • udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych.

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu

W obecnym naborze zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania, która wynosi:

  • do 900 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub
  • do 610 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii) na projekt.

Zwiększono także kwoty na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w tym maksymalnie 200 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych oraz doradztwa z tym związanego.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w oparciu o pomoc de minimis.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/