Podmioty działające w sektorze farmaceutycznym po raz kolejny będą mogły sięgnąć po dotację na swoje innowacyjne pomysły. Już 3 sierpnia br. ruszy kolejny nabór w ramach Programu Sektorowego InnoNeuroPharm. Stanowi on ciekawą alternatywę dla programu Szybka Ścieżka, ponieważ budżet przeznaczony na obecny konkurs wynosi aż 230 mln PLN. Wsparcie w ramach Programu przeznaczone zostanie na projekty B+R, które pozwolą na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego. Projekty mogą być realizowane zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwo jak i wspólnie w ramach konsorcjum. Najważniejsze, aby temat projektu wpisał się w jeden z zakresów tematycznych agendy badawczej, czyli:

 1. Innowacyjne produkty lecznicze.
 2. Innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych.
 3. Innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny.
 4. Innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie.
 5. Rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi.

Poniżej najważniejsze informacje o konkursie:

Dla kogo:

 • Przedsiębiorstwa duże i konsorcja przedsiębiorstw; przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie (MŚP) i konsorcja przedsiębiorstw

Instytucja udzielająca wsparcia:

Termin naboru:

 • 3 sierpnia – 2 października 2018 r.

Budżet:

 • 230 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 1 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 40 mln PLN

Maksymalna kwota wsparcia:

 • 20 mln EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe
 • 15 mln EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe
 • 200 000 EUR – na prace przedwdrożeniowe w ramach pomocy de minimis
 • 2 mln EUR – na prace przedwdrożeniowe w ramach pomocy na usługi doradcze dla MSP

Poziom wsparcia na badania przemysłowe:

 • do 80% przedsiębiorstwa mikro i małe
 • do 75% przedsiębiorstwa średnie
 • do 65% przedsiębiorstwa duże

Poziom wsparcia na prace rozwojowe:

 • do 60% przedsiębiorstwa mikro i małe
 • do 50% przedsiębiorstwa średnie
 • do 40% przedsiębiorstwa duże

Poziom wsparcia na prace przedwdrożeniowe

 • do 90% w ramach pomocy de minimis
 • do 50% w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kluczowe kryteria oceny:

 • zgodność projektu z zakresem tematycznym konkursu
 • projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
 • rezultatem projektu jest stworzenie innowacji produktowej lub procesowej cechującej się nowością co najmniej w skali kraju
 • zaangażowana kadra badawcza posiada adekwatne do zakresu projektu wykształcenie i doświadczenie
 • istnieje zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe na bezpośrednie rezultaty projektu
 • nowość rezultatów projektu
 • wdrożenie rezultatów planowane jest na terenie RP

Koszty kwalifikowane:

 • wynagrodzenia
 • koszty podwykonawstwa (maks. 60% przy realizacji samodzielnej, maks. 50% przy realizacji przez konsorcjum)
 • odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów oraz amortyzacja budynków
 • nabycie materiałów oraz sprzętu laboratoryjnego niespełniającego wymogu środka trwałego
 • koszty utrzymania linii technologicznych
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej
 • elementy służące do budowy na stałe zainstalowane w prototypie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
 • koszty promocji projektu
 • koszt audytu zewnętrznego
 • koszty pośrednie

WAŻNE: Konkurs przeznaczony jest dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych (tj. z wyłączeniem województwa mazowieckiego).