Postępująca globalizacja, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, a także zacięta walka konkurencyjna od lat wymuszają na firmach potrzebę ciągłego wzrostu sprzedaży i zysków.

Obecna nagła zmiana sytuacji rynkowej, wynikająca z wystąpienia pandemii koronawirusa stawia nowe wyzwanie przed światem biznesu. Od dłuższego czasu można było zaobserwować, jak technologie cyfrowe obejmowały kolejne dziedziny naszego życia – pojawienie się smartphone, systemów nawigacji, e-rezerwacji, e-recept czy nowoczesnych form płatności w sklepach i taksówkach – to tylko kilka przykładów tego, co działo się dotychczas. W ciągu ostatnich kilku tygodni jesteśmy naocznymi świadkami istotnego przyspieszenia procesów digitalizacji. Cyfrowe rozwiązania z dnia na dzień objęły właściwie wszystkie dziedziny naszego życia. Wiele światowych firm oraz jednostek edukacyjnych dostarcza swoje usługi i rozwiązania pracując w trybie home office. Już teraz w trybie online możemy m.in. zwiedzać światowe muzea, oglądać premiery kinowe, uczestniczyć w treningach fitness czy koncertach organizowanych przez światowe gwiazdy. To czas społecznej i rynkowej transformacji, który priorytetowo traktując kwestie bezpieczeństwa i zdrowia, może na stałe zmienić potrzeby i oczekiwania klientów, wpływając na zmianę dotychczasowych modeli biznesowych. Sukces i utrzymanie się na rynku wymaga od firm zwinnego dopasowania się do nowych warunków rynkowych, często istotnie zmieniając model działania. Rynek wymaga wprowadzenia nowych produktów, usług, technologii produkcji, organizacji czy marketingu – wymaga szybkiego wdrożenia innowacji. Efektywne zarządzanie innowacjami może się więc okazać istotną przewagą przedsiębiorstwa pozwalającą na elastyczne dopasowanie się do zmian.

Jakie podejście zastosować?

Pracownicy są cennym zasobem, który doskonale zna ekosystem, w jakim działa organizacja, co daje im ogromną przewagę w generowaniu wartościowych pomysłów, jak poprawić działalność firmy i jak sprawić, aby utrzymała się na rynku. Warto więc pozyskiwać pomysły na innowacje z wewnątrz organizacji. Wyróżnia się dwa główne podejścia do kreowania pomysłów – pierwsze jest inicjowane ustaloną strategią przedsiębiorstwa, a drugie obserwacjami dokonywanymi przez pracowników we wszystkich działach organizacji. Przyjrzyjmy się im bliżej.

TOP-DOWN: podejście odgórne, pomysły zbierane w ramach zdefiniowanych przez personel wyższego szczebla kampanii tematycznych odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby organizacji. Innymi słowy, poszukiwanie pomysłów w ramach jasno zdeterminowanego obszaru. Podejście daje dostęp do odpowiedniej liczby pomysłów w określonym czasie, a zasoby techniczne i finansowe są wydzielone już na etapie definiowania tematu kampanii, co uprawdopodabnia realizację i wdrożenie wybranego pomysłu, a więc jest istotnym czynnikiem wpływającym na motywację pracowników do udziału w zgłaszaniu pomysłów.

BOTTOM-UP: podejście oddolne, pozwala na zgłaszanie pomysłów przez pracowników w ramach zdefiniowanych obszarów tematycznych (tzw. kanałów), które często korespondują ze strategicznymi kierunkami rozwoju firmy. Bottom-up daje szanse pozyskania niestandardowych pomysłów z wnętrza organizacji, które są wynikiem wieloletnich obserwacji procesów i mogą mieć przełomowy wpływ na firmę zmieniając jej model biznesowy. Daje możliwość zgłoszenia pomysłu w dowolnym momencie, bez limitu czasowego i bez konieczności oczekiwania na kampanię – prowadzi się tzw. nabór ciągły. Zebrane pomysły podlegają ocenie pod kątem wartości biznesowej i w przypadku pozytywnej oceny poszukuje się zasobów do ich realizacji.

Ważne jest, by model pozyskiwania pomysłów korespondował z poziomem dojrzałości i zasobami firmy. Podejście top-down sprawdzi się w szczególności w firmach na początkowym etapie wdrażania innowacji, które potrzebują szybko pokazać, że pomysły są przekuwane na wdrożone innowacje. Podejście bottom-up natomiast będzie się bardziej sprawdzało w firmach, które poszukują stałych usprawnień, ale również posiadają zasoby umożliwiające sprawną bieżącą analizę zgłaszanych pomysłów. Największe korzyści przyniesie podejście dwutorowe: równoległe zastosowanie obydwu modeli generowania pomysłów.

Obecna sytuacja doprowadziła świat biznesu do przestawienia się na działalność online.  Dlatego też sprawne wdrożenie powyższych modeli do praktyki przedsiębiorstwa może zapewnić jedynie wykorzystanie zdigitalizowanych narzędzi, pozwalających na tworzenie innowacji w formule online. Rozwiązania IT jak Hype Innovation (więcej na http://hypeinnovation.pl/) zapewniają stabilność procesu innowacji i zdolność do generowania wartości dodanej dla firmy. Stanowią więc efektywną formę korzystania z dostępnych kreatywnych zasobów, wspierając w ten sposób szeroką kooperację wykraczającą poza narzuconą strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.