Od jutra, 15 lutego rozpoczyna się kolejny konkurs w ramach programu Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 PO IR). Jest to już czwarty nabór i oczekuje się, że zainteresowanie przedsiębiorców będzie równie wysokie jak wcześniej. Warto przypomnieć, że proces aplikowania o środki jest inny niż w np. w programie Badania na rynek, czy w podobnych konkursach z programów regionalnych. W pierwszej kolejności wnioskodawca składa wniosek do banku komercyjnego o udzielenie kredytu technologicznego, po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej składa wniosek o dofinansowanie do BGK. W tym miejscu należy zaznaczyć, że obecny konkurs został zorganizowany w inny sposób niż dotychczas. Co prawda termin naboru wniosków został wyznaczony od 15 lutego do 24 maja br., ale z podziałem na rundy pomiędzy którymi są kilkudniowe przerwy.

Budżet w wysokości 550 mln PLN również został podzielony:

Runda 1 – budżet 100 mln PLN
15 lutego – 1 marca; godz. 16:00

Runda 2 – budżet 200 mln PLN
8 marca – 5 kwietnia; godz. 16:00

Runda 3 – budżet 250 mln PLN
12 kwietnia – 24 maja; godz. 16:00

Po pozytywnym rozpatrzeniu projektu, wsparcie dla wnioskodawcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny.


Podsumowując poprzednie trzy nabory należy przyznać, że jest to program, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony firm, szczególnie z branż takich jak budowlana, chemiczna i maszynowa. Na 1364 złożonych wniosków aż 460 przyznano premię technologiczną. Wskaźnik sukcesu wynosi zatem prawie 34%, czyli jest on znacznie wyższy niż w innych programach wspierających innowacyjne wdrożenia.

W celu ułatwienia wstępnej weryfikacji planowanych projektów, poniżej zebrane zostały najważniejsze zasady konkursu:

Dla kogo:

 • przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie (MŚP) posiadające zdolność kredytową

Na co można uzyskać wsparcie:

 • projekty obejmujące realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP, towarów, procesów lub usług

Forma wsparcia i wysokość dofinansowania:

 • aksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR
 • maksymalna wartość dofinansowania: 6 mln PLN (w formie premii technologicznej przeznaczonej na częściową spłatę kredytu inwestycyjnego przyznanego przez bank komercyjny)
 • wartość kredytu inwestycyjnego: maksimum 75% wartości inwestycji

POMOC REGIONALNA

 • maksymalna intensywność dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej, jednak nie więcej niż 6 mln PLNmapa pomocy regionalnej - kredyt na innowacje technologiczne

Budżet:

 • 550 mln PLN

Instytucja udzielająca wsparcia:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl)

Termin naboru:

 • 15 lutego – 24 maja 2018 r. (konkurs podzielony na trzy etapy)

Kluczowe kryteria oceny:

 • innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu
 • nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu
 • przedmiotem projektu jest wdrożenie lub nabycie i wdrożenie nowej technologii w określonej postaci: prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej
 • końcowy rezultat projektu, tj. produkt, proces, usługa będąca wynikiem wdrożenia nowej technologii cechuje się innowacyjnością i zidentyfikowanym potencjałem rynkowym
 • przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 25

Koszty kwalifikowane:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego)
 • zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienie nowych środków trwałych
 • zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych
 • zakup robót i materiałów budowlanych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technologicznej
 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części
 • wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej