26 października 2021 r. rozpoczął się drugi dedykowany dla dużych projektów nabór wniosków w ramach Innovation Fund – realizowanego na poziomie Komisji Europejskiej programu wspierającego działania na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r. oraz ograniczenia emisji o co najmniej 55% do 2030 r.

W ramach trwającego do 3 marca 2022 r. naboru dofinansowanie przeznaczone jest na projekty o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 7,5 mln EUR, których celem jest demonstracja innowacyjnych technologii, procesów lub produktów niskoemisyjnych znajdujących się już na wysokim poziomie gotowości technologicznej.

Planowane przedsięwzięcia muszą wpisywać się w jeden z następujących obszarów tematycznych:

  • innowacje w technologiach i procesach niskoemisyjnych w sektorach wymienionych w załączniku I do dyrektywy EU ETS, w tym bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i utylizacja dwutlenku węgla (CCU), a także produkty zastępujące produkty wysokoemisyjne produkowane w sektorach wymienionych w załączniku I do dyrektywy EU ETS;
  • bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2;
  • budowa i eksploatacja innowacyjnych technologii energii odnawialnej i magazynowania energii.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prywatne i publiczne oraz organizacje międzynarodowe, a także ich konsorcja.

Wsparcie w ramach Innovation Fund ma formę bezzwrotnych dotacji na poziomie do 60% kosztów kwalifikowanych.

Należy podkreślić, że w przypadku Innovation Fund wymagane jest zaprezentowanie innowacji przełomowej, która charakteryzować się będzie dużym potencjałem do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Inne oceniane aspekty, na które warto zwrócić uwagę to skalowalność opracowanego rozwiązania/technologii, przygotowanie projektu oraz efektywność kosztowa.

Pomimo wysokich wymagań dotyczących innowacyjności i potencjału ekologicznego projektów oraz międzynarodowej konkurencji, Innovation Fund zdecydowanie jest programem wartym uwagi. Pozwala on pozyskać środki na realizację działań związanych z demonstracją technologii w warunkach rzeczywistych, tj. etapu, który z jednej strony wiąże się z dużymi nakładami inwestycyjnymi, a z drugiej wciąż obarczony jest istotnym ryzykiem niepowodzenia.