Już dziś, 15 maja, rusza nowy nabór wniosków w ramach programu sektorowego 1.2 PO IR „INNOSTAL”. Podmioty z województw innych niż mazowieckie będą mogły starać się o wsparcie na prowadzenie prac B+R w obszarze szeroko rozumianego przemysłu stalowego. Tym razem do rozdania jest 190 mln PLN.

INNOSTAL ma zadanie wspierać projekty wpisujące się w zakres tematyczny konkursu skupiający się na 6 obszarach badawczych dotyczących technologii i wyrobów stalowych. Prace badawcze zaplanowane w projekcie muszą zakończyć się opracowaniem innowacji produktowej (produkt/usługa, która zostanie w przyszłości skomercjalizowana przez wnioskodawcę) lub innowacji procesowej (metody produkcji lub dostaw do wprowadzenia do praktyki w przedsiębiorstwie) cechujących się nowością co najmniej w skali kraju.

Wsparcie może być przyznane zarówno na prace realizowane samodzielnie, jak i w konsorcjum, przy czym samodzielna realizacja możliwa jest wyłącznie przez podmioty z sektora MŚP i przedsiębiorców dużych, a w przypadku konsorcjum uczestnikiem może być także jednostka naukowa.

Koszty kwalifikowane projektów realizowanych w ramach INNOSTAL muszą zamknąć się w przedziale 2-30 mln PLN, a katalog kosztów kwalifikowanych do otrzymania dofinansowania obejmuje wynagrodzenia pracowników, amortyzację lub odpłatne korzystanie ze środków trwałych (w tym gruntów) i WNiP. Możliwe jest też finansowanie innych kosztów, np. surowców i materiałów, kosztów utrzymania linii badawczej, zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego, a także kosztów zlecania usług badawczych podmiotom zewnętrznym (podwykonawstwo).

Intensywność dofinansowania zależy od typu i wielkości wnioskodawców, a także rodzaju prac, jakie będą oni prowadzić. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w zakresie 25-90%, natomiast jednostki naukowe zawsze otrzymają 100% dofinansowania, o ile projekt będzie realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Konkurs trwa w okresie 15 maja – 18 sierpnia 2019 i jest interesującą alternatywą dla konkursu Szybka Ścieżka, która skierowana jest do podmiotów ze wszystkich branż. Tutaj, ze względu na specjalizację, konkurencja może być mniejsza, a szanse większe - w ostatnim konkursie INNOSTAL aż 61% projektów aplikujących otrzymało wsparcie. Biorąc pod uwagę % sukcesów w ramach Szybkiej Ścieżki (niecałe 25% na przestrzeni wszystkich lat), jest to ogromna przewaga konkursu sektorowego.