Od 8 maja do 7 lipca br. duże, małe i średnie firmy będą mogły składać wnioski na projekty związane z budową lub rozbudową infrastruktury B+R. W czwartym już konkursie dla tego działania na dofinansowanie projektów przeznaczono 900 mln PLN. Jest to program dla przedsiębiorców, którzy w sposób systematyczny prowadzą prace badawczo-rozwojowe, dlatego też jednym z ważniejszych elementów dokumentacji aplikacyjnej jest tzw. agenda badawcza. Przygotowanie agendy badawczej jest procesem długotrwałym i ważnym, gdyż musi ona zawierać dosyć szczegółowy plan prac badawczych jakie zostaną zrealizowane w trakcie trwania projektu oraz w okresie trwałości (3 lata dla MŚP/ 5 lat dla dużych firm).

Pod koniec 2016 roku dokonano zmian w kryteriach oceny projektów i będą one zastosowane w roku bieżącym. Do kryteriów merytorycznych fakultatywnych dodano trzy nowe kryteria. Pierwszym z nich jest kryterium dotyczące wpisywania się w tzw. branże kluczowe, wynikające z rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. W obecnym konkursie wybrano dziewięć obszarów: produkcja środków transportu, elektronika profesjonalna, specjalistyczne technologie teleinformatyczne, lotniczo-kosmiczny, produkcja leków, wyrobów medycznych i nowoczesnych usług medycznych, systemy wydobywcze, odzysk materiałowy surowców, ekobudownictwo i żywność wysokiej jakości. Drugim nowym kryterium jest „Przełomowy charakter planowanych prac B+R”, w ramach którego oceniana będzie oryginalność, nowość oraz przełomowość planowanych do opracowania rozwiązań w stosunku do tego co jest oferowane na rynku. Ocena przełomowości oprze się na skutkach jakie będzie za sobą niosło wdrożenie danego rozwiązania, tj. czy w jego wyniku zmieni się struktura rynku, stworzone zostaną nowe rynki lub dojdzie do sytuacji, w której istniejące produkty staną się przestarzałe. Wprowadzona będzie jeszcze jedna ważna zmiana, a mianowicie, dotycząca skutecznej ochrony własności intelektualnej. Jeżeli np. zaplanujemy sposób zarządzania własnością intelektualną to możemy liczyć na maksymalne punkty w tym obszarze.

Główne rodzaje kosztów kwalifikowanych, które mogą być sfinansowane to grunty i budynki, roboty i materiały budowlane, środki trwałe, wraz z kosztem instalacji i uruchomienia oraz koszty wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna). Charakterystyczne dla programu jest również to, że elementem projektu mogą być eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Wsparcie ma formę bezzwrotnej dotacji a jego wysokość w zależności od wielkości firmy czy też lokalizacji może wynieść:
• w zakresie infrastruktury do 70% wartości kosztów kwalifikowanych,
• w zakresie prac rozwojowych do 45% wartości kosztów kwalifikowanych,
• pomoc de minimis do 45% wartości kosztów kwalifikowanych

Minimalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu to 2 mln PLN, a maksymalna to 50 mln EUR.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o tym, o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie w ramach programu Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.