Kolejną kategorią kosztów kwalifikowanych w ramach programu Horyzont 2020, które będziemy omawiać w artykule są koszty podwykonawstwa. Przyjrzymy się również czy obowiązujące zasady rozliczania takich kosztów są podobne jak w przypadków unijnych programów krajowych i regionalnych.

Koszty podwykonawstwa obejmują przeprowadzenie części prac projektowych przez podmiot zewnętrzny. W tym celu Beneficjent zawiera na warunkach rynkowych umowę z takim podmiotem. Co istotne zawarta umowa musi regulować kwestię praw własności do wypracowanego know – how. Cała własność intelektualna wytworzona przez wybranego wykonawcę musi stać się własnością beneficjenta.

Natomiast sam proces wyboru podwykonawcy nie jest tak restrykcyjny jak w przypadku programów krajowych czy regionalnych. Komisja Europejska nie nakłada obowiązku przeprowadzenia wyboru podwykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności, jedynie zaleca takie działania. Zgodnie z zasadami programu Horyzont 2020 najważniejszą zasadą jaką powinien kierować się przedsiębiorca jest zachowanie najlepszej jakości w stosunku do ceny. Kryteria opisujące jakość powinny być jasne, klarowne oraz spójne z przedmiotem zamówienia.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że Komisja akceptuje także zlecenie podwykonawstwa na podstawie umów ramowych zawartych z przedsiębiorcą przed rozpoczęciem realizacji projektu. W takiej sytuacji najistotniejszym jest spełnienie kryterium dotyczącego zgodności z zasadą najlepszej jakości w stosunku do ceny oraz braku konfliktu interesów. Możliwe jest także zlecanie części działań do jednostek powiązanych pod warunkiem, że pomiędzy podmiotami istnieje umowa ramowa, jednostka jest zwyczajowym dostawcą i płacona cena jest ceną rynkową.

Warto przeczytać również: