25 lutego 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję konkursu Granty na Eurogranty, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na koszty związane z ubieganiem się o wsparcie z Programów UE (w tym Horyzont Europa), takie jak: koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, koszt opracowania studium wykonalności, podróże służbowe, wynagrodzenia osób zaangażowanych w przygotowanie projektu, koszty organizacji spotkań związanych z przygotowaniem projektu oraz wydatki poniesione na tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej.

Finansowanie w ramach programu Granty na Eurogranty będzie miało charakter ryczałtowy. Przewidziano cztery maksymalne poziomy dofinansowania:

  • 23 250 PLN dla przedsiębiorców aplikujących w konsorcjum, składających wniosek o dofinansowanie bez studium wykonalności,
  • 64 000 PLN dla przedsiębiorców aplikujących samodzielnie, składających wniosek o dofinansowanie bez studium wykonalności,
  • 239 310 PLN dla przedsiębiorców aplikujących w konsorcjum, składających wniosek o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności,
  • 280 060 PLN dla przedsiębiorców aplikujących samodzielnie, składających wniosek o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności.

Intensywność dofinansowania wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowanych.

Co istotne, wskazana wyżej, maksymalna kwota dofinansowania będzie przyznawana wnioskodawcom, których wniosek otrzyma wsparcie w Programie UE lub uzyska certyfikat Seal of Excellence (w ramach programu Horyzont 2020). Jeśli złożony do KE wniosek osiągnie mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów lub etapów oceny możliwych przewidzianych w danym konkursie, to dofinansowanie z Grantów na Eurogranty będzie podlegać zwrotowi. W pozostałych przypadkach tj. gdy wniosek uzyska połowę lub więcej maksymalnej punktacji (etapów oceny) ale nie przyznane zostanie mu dofinansowanie (ani certyfikat Seal of Exellance) wysokość wypłacanej kwoty w odniesieniu do wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku o wsparcie w ramach Programu UE będzie ustalana proporcjonalnie do uzyskanej w ocenie liczby punktów. Przykładowo, jeśli wniosek otrzyma 60% punktów w ramach Programu UE to kwota wsparcia w odniesieniu do wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku o wsparcie w ramach Programu UE z Grantów na Eurogranty stanowić będzie również 60% maksymalnej wartości dofinansowania – np. 60% x 64 000 PLN. Kwota wsparcia w odniesieniu do wydatków poniesionych w związku ze sporządzeniem studium wykonalności nie podlega pomniejszeniu i każdorazowo wynosi 216 060,00 zł, z zastrzeżeniem, że jest ono wymagane, a koszty jego przygotowania nie są kwalifikowane w ramach programu UE.

Przyznawane w Grantach na Eurogranty finansowanie będzie miało formę pomocy de minimis, a ze względu na jej ryczałtowy charakter rozliczenie dofinansowania nie będzie wymagało przedstawiania dokumentów księgowych.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2021 do 30 listopada 2021 roku, a ich ocena będzie prowadzona w dwumiesięcznych rundach. Alokacja konkursu na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim wynosi 1 mln PLN, a dla projektów w pozostałych województwach 4 mln PLN.