Idea programu

Od 2011 r. przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o tzw. Grant Rządowy stanowiący zachętę do realizacji inwestycji. Budżet instrumentu wynosi ponad 2,5 mld PLN. Wsparcie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji udzielanej na:

  1. tworzenie nowych miejsc pracy – maksymalny poziom wsparcia 12 000 – 20 000 PLN na każde nowe miejsce pracy;
  2. inwestycji w aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – maksymalny poziom wsparcia 10 – 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Ostateczny maksymalny poziom dofinansowania zależy od statusu wielkościowego przedsiębiorstwa oraz lokalizacji przedsięwzięcia natomiast maksymalna wysokość wsparcia kalkulowana jest na podstawie:

  1. wysokości kosztów inwestycji;
  2. maksymalnej intensywności wsparcia;
  3. wyniku końcowego oceny jakościowej inwestycji.

Wnioski w Programie można składać do końca 2025 r., natomiast do końca 2030 r. zaplanowano wypłacanie przyznanych środków. Nabór przewidziany jest zarówno dla dużych przedsiębiorstw jak i sektora MŚP.

Kolejna aktualizacja programu – zmiany na korzyść przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jako instytucja odpowiedzialna za realizację Programu nieustannie dostosowuje wymogi konkursu do bieżących potrzeb przedsiębiorców. Tym razem planowane jest dostosowanie Programu do aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19. Zmiany polegać będą w szczególności na obniżeniu progów wejścia i uproszczeniu procesu oceny. Ponadto planuje się uwzględnienie nowej kategorii przedsiębiorstw rozwijających się, do których zalicza się przedsiębiorstwa duże zatrudniające mniej niż 1000 pracowników i których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 mln EUR.

Tabela

Planowane przyjęcie projektowanych zmian wyznaczone zostało na IV kw. 2020 r, choć zmiany nie zostały jeszcze oficjalnie zatwierdzone przez Ministerstwo zakłada się, że zostaną wprowadzone do końca stycznia bieżącego roku i tym samym od lutego umożliwione zostanie składanie wniosków w nowej formule. Ich celem jest pobudzenie inwestycji gospodarczych w obecnie niepewnych czasach epidemii.

Dlaczego warto?

Obecnie znajdujemy się w okresie przejściowym między kończącą się perspektywą finansową UE 2014-2020 a nadchodzącą 2021-2027. Tym samym dostępnych jest coraz mniej możliwości na pozyskanie wsparcia finansowego, natomiast na nowe konkursy przyjdzie nam jeszcze poczekać. Grant Rządowy jest jedną z alternatyw dla przedsiębiorców chcących obecnie realizować nowe przedsięwzięcia, w szczególności tych naglących które nie mogą czekać do ogłoszenia konkursów w nowej perspektywie.

Istotna jest również możliwość łączenia Grantu Rządowego z pozostałymi formami pomocy publicznej, w tym Polską Strefą Inwestycji, dotacji UE oraz dotacji z budżetu Państwa do wysokości wynikającej z maksymalnej intensywności pomocy określonej na mapie pomocy regionalnej. Taka możliwość stanowi dodatkowy efekt zachęty i jest dostępna w przypadku inwestycji, dla których wartość wsparcia w ramach Grantu Rządowego nie przekracza 3 mln zł.

Co więcej, zaletą Programu jest tryb ciągły naboru oraz brak procedury konkursowej – spełnienie kryteriów przekłada się bezpośrednio na uzyskanie wsparcia. Obniżone progi wejściowe, uproszczona procedura konkursu oraz przejrzystość oceny stanowią o atrakcyjności Programu jako źródła finansowania nowych przedsięwzięć dla przedsiębiorców.

CRIDO Liderem Klasyfikacji Generalnej W Rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych 2019