Podmioty działające w branży gier wideo będą mogły kolejny raz sięgnąć po dotację na realizację innowacyjnych pomysłów. 15 marca 2019 r. rozpoczął się nabór w ramach Programu Sektorowego GAMEINN. Konkurs potrwa aż do 14 czerwca 2019 r.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie do 2023 roku. Projekty B+R mogą być realizowane zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwo jak i wspólnie w ramach konsorcjum. Nowością w stosunku do poprzedniego konkursu jest możliwość realizacji prac B+R w ramach konsorcjum naukowo – przemysłowego. W skład takiego konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty, w tym co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jedna jednostka naukowa. Całość okresu realizacji prac nie może przekroczyć 36 miesięcy. Co ważne zakres projektu musi wpisywać się w jeden z zakresów tematycznych określonych w agendzie badawczej Programu.

Zakres tematyczny agendy badawczej programu GAMEINN

 1. projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
 2. platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
 3. zastosowanie sztucznej inteligencji,
 4. nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
 5. cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
 6. narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
 7. rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

Najważniejsze informacje o konkursie GAMEINN

Wsparcie można uzyskać na projekty badawcze obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe, które wpisują się w zakres tematyczny agendy badawczej programu sektorowego GAMEINN. Projekt może być także uzupełniony o prace przedwdrożeniowe.

WAŻNE: Konkurs przeznaczony jest dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych (tj. z wyłączeniem województwa mazowieckiego).

Dla kogo:

 • Przedsiębiorstwa
 • Konsorcja przedsiębiorstw
 • Konsorcja naukowo – przemysłowe

Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Termin naboru: 15 marca – 14 czerwca 2019 r.

Budżet: 100 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 400 tys. PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 20 mln PLN

Poziom wsparcia na badania przemysłowe:

 • do 80% przedsiębiorstwa mikro i małe
 • do 75% przedsiębiorstwa średnie
 • do 65% przedsiębiorstwa duże

Poziom wsparcia na prace rozwojowe:

 • do 60% przedsiębiorstwa mikro i małe
 • do 50% przedsiębiorstwa średnie
 • do 40% przedsiębiorstwa duże

Poziom wsparcia na prace przedwdrożeniowe:

 • do 90% w ramach pomocy de minimis
 • do 50% w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kluczowe kryteria oceny:

 • zgodność projektu z zakresem tematycznym konkursu
 • projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
 • rezultatem projektu jest stworzenie innowacji produktowej lub procesowej cechującej się nowością co najmniej w skali kraju
 • zaplanowane prace B+R są adekwatne do celu projektu
 • zaangażowana kadra badawcza posiada adekwatne do zakresu projektu wykształcenie i doświadczenie
 • istnieje zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe na bezpośrednie rezultaty projektu
 • wdrożenie rezultatów planowane jest na terenie RP

Koszty kwalifikowane:

 • wynagrodzenia
 • koszty podwykonawstwa (maks. 60% przy realizacji samodzielnej, maks. 50% przy realizacji przez konsorcjum)
 • odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów oraz amortyzacja budynków
 • nabycie materiałów oraz sprzętu laboratoryjnego niespełniającego wymogu środka trwałego
 • koszty utrzymania linii technologicznych
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej
 • koszty promocji projektu
 • koszt audytu zewnętrznego
 • koszty pośrednie