W połowie grudnia, tuż po zaakceptowaniu programów pracy na lata 2023-2024, Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie naborów na projekty środowiskowe w ramach Klastra 5 – Klimat, Energia, Mobilność w ramach Programu Horyzont Europa.

Wsparcie będzie przeznaczone na projekty wpisujące się w cele Klastra 5 tj. przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zwiększenie odporności energetycznej. Finansowanie powinno przyczynić się do przyśpieszenia transformacji europejskiej gospodarki, przemysłu i społeczeństwa.

Łączny budżet zaalokowany na najbliższe dwa lata wynosi 961,1 mln EUR. Środki zostaną podzielone na obszary tematyczne, w ramach następujących wyzwań (tzw. destinations):

 1. Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w kierunku neutralności klimatycznej
 2. Międzysektorowe działania na rzecz klimatu
 3. Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii
 4. Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii
 5. Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu
 6. Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów i towarów

Wysokość wsparcia dla projektów badawczo-rozwojowych (RIA – Research and Innovation Actions) wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie projektów innowacyjnych (IA – Innovation Actions) wynosi do 70%, z wyłączeniem wybranych konkursów, w których jest ono obniżone do 60%. Wyjątek stanowią Wnioskodawcy posiadający status organizacji non-profit, w przypadku których dofinansowanie kosztów kwalifikowanych projektów IA wyniesie do 100%

Wnioski w ramach projektów badawczo-innowacyjnych (RIA) oraz innowacyjnych (IA) należy składać w konsorcjach międzynarodowych składających się z co najmniej trzech niezależnych partnerów z trzech różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych z Horyzont Europa.

Termin składania wniosków w ramach pierwszych konkursów w klastrze 5 przypada na koniec marca 2023 r. oraz kwiecień 2023 r. Poniżej przedstawiamy wykaz wybranych obszarów tematycznych, które mogą być szczególnie interesujące dla przedsiębiorców:

 • Demonstracja w dużej skali innowacyjnych technologii magazynowania ciepła lub chłodu (typ projektu: Innovation Action);
 • Demonstracja technologii transportu i składowania CO2 (typ projektu: Innovation Action);
 • Demonstracja zaawansowanych technologii biopaliw dla lotnictwa lub żeglugi (typ projektu: Innovation Action);
 • Opracowanie krytycznych technologii dla nowej generacji morskich farm wiatrowych (typ projektu: Research and Innovation Action);
 • Lotnictwo napędzane wodorem (typ projektu: Innovation Action);
 • Innowacyjne systemy zarządzania bateriami dla nowych typów pojazdów (typ projektu: Innovation Action).

Powyższe to tylko wybrane obszary tematyczne podlegające wsparciu, cały katalog możliwości jest znacznie szerszy dostępny na stronie Funding & Tenders. Jeśli planujesz realizację innowacyjnych projektów prośrodowiskowych i chcesz skonsultować możliwości dofinansowania, zapraszamy do kontaktu.