26 października 2021 r. rozpoczął się drugi dedykowany dla dużych projektów nabór wniosków w ramach Innovation Fund - o czym informowaliśmy we wcześniejszym wpisieTymczasem 16 listopada na stronach Komisji Europejskiej opublikowana została lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszej rundy naboru.

Ocena była prowadzona dwuetapowo - w marcu 2021 r. 70 najlepiej ocenionych projektów zostało zaproszonych do II etapu naboru, który zakończył się 23 czerwca 2021 roku.

Zakończenie II etapu oceny umożliwiło wyłonienie 7 projektów, o łącznej wartości 1,1 mld EUR, które wykazały najwyższy potencjał do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami) oraz do wprowadzania innowacji wykraczających poza najnowocześniejsze technologie, a jednocześnie dostatecznie dojrzałych, aby umożliwić ich szybkie wdrożenie. W ocenie ekspertów, projekty te w zadowalającym stopniu odpowiadały też na oczekiwania w obszarze skalowalności przedsięwzięć i ich efektywność kosztową.

Projekty wybrane do wsparcia dotyczą szerokiego zakresu różnych sektorów gospodarki, a ich nadrzędnym celem jest przyczynienie się do dekarbonizacji europejskiego przemysłu, w tym chemicznego, budowlanego, rafineryjnego czy energetycznego. Co istotne, wszystkie zaakceptowane inicjatywy są częścią istniejących już węzłów przemysłowych lub klastrów ukierunkowanych na międzybranżową dekarbonizację. Wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazły się między innymi przedsięwzięcia takie jak:

  • w obszarze przemysłu energochłonnego wybrane zostały projekty mające na celu m.in. całkowite wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych z produkcji stali poprzez wykorzystanie odnawialnego wodoru, zademonstrowanie dwóch nowych metod produkcji czystego wodoru, wychwytywanie nieuniknionych emisji w cementowni i integracji części wychwyconego CO2 z betonem czy opracowanie kompletnego łańcucha wartości wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla w porcie.
  • w obszarze energii odnawialnej realizowane będą m.in. projekt, w ramach którego powstanie pilotażowa linia do produkcji innowacyjnych i wysokowydajnych ogniw fotowoltaicznych na skalę przemysłową, projekt dotyczący konwersji nienadających się do recyklingu stałych odpadów komunalnych w metanol czy pełnowymiarowy obiekt do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla z bioenergii w istniejącej elektrociepłowni na biomasę.

To, co zwraca uwagę, to fakt, że wszystkie projekty wybrane do dofinansowania będą realizowane w krajach „starej UE”: Belgii, Włoszech, Finlandii, Francji, Holandii, Norwegii, Hiszpanii i Szwecji. Spośród 77 wniosków złożonych przez wnioskodawców z państw, które weszły do UE po 2004 r., tylko 1 projekt z Czech został rekomendowany do wsparcia w formie usług doradczych. Natomiast żaden z 11 wniosków złożonych przez wnioskodawców z Polski, nie został rekomendowany do jakiejkolwiek formy wsparcia w ramach Innovation Fund.

Druga interesująca kwestia, to relatywnie duży udział przedsięwzięć realizowanych przez więcej niż jeden podmiot – aż 3 z 7 wybranych do dofinansowania to projekty konsorcjalne.

Czy powyższe trendy będą widoczne także w przypadku projektów o mniejszej skali? Czy utrzymają się w kolejnych naborach na projekty w dużej skali? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale z pewnością znajdziecie je na naszym blogu.