EIC Accelerator to flagowy konkurs wspierający innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe podmiotów z sektora MSP, o przełomowym znaczeniu społeczno-gospodarczym, gdzie środki rozdysponowywane są bezpośrednio na poziomie Komisji Europejskiej. Konkurs został pilotażowo zorganizowany w 2020 r., zastępując SME Instrument i był finansowany ze środków Programu Horyzont 2020.

Rok 2021 rozpoczyna nowy okres finansowania i uruchomienie pierwszych konkursów z kolejnego programu Komisji Europejskiej - Horyzont Europa, będącego następcą Horyzontu 2020. Szczegółowa dokumentacja dotycząca poszczególnych naborów nie została jeszcze opublikowana, jednak pojawiają się pierwsze jeszcze nieoficjalne doniesienia na temat kształtu nowego konkursu EIC Accelerator.

Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje na temat planowanego konkursu.

Kto może aplikować o wsparcie?

Nabór tak jak poprzednio będzie dostępny dla podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które posiadają rozwiązanie na minimum VI poziomie gotowości technologicznej. Planowane jest rozszerzenie katalogu wnioskodawców m.in. o osoby fizyczne czy spółki zatrudniające mniej niż 500 pracowników (tzw. mid-cap). W przypadku wniosku składanego przez osobę fizyczną z kraju UE, wymóg założenia spółki będzie obowiązywał na moment podpisania umowy o dofinansowanie, a w przypadku mid-caps wsparcie będzie dostępne wyłącznie w formie equity.

Finansowanie

Finansowanie będzie dostępne zarówno w formie grantu – w wysokości od 0,5 do 2,5 mln EUR (70% kosztów kwalifikowanych), jak i w formie inwestycji kapitałowej (equity) - do 15 mln EUR. Inwestycje kapitałowe będą realizowane w formule 1:1 z uwzględnieniem wejścia inwestora prywatnego pozyskanego przez spółkę.

Łączny budżet na finansowanie projektów w 2021 r. wyniesie ponad 1,1 mld EUR, z czego 601 m EUR zostanie rozdysponowane w ramach naborów ogólnych, a 507 m EUR w ramach naborów tematycznych dotyczących strategicznych wyzwań jak Zielony Ład (Green Deal) oraz Strategiczne technologie cyfrowe i branży ochrony zdrowia.

Proces aplikowania i oceny wniosków

Największe zmiany czekają wnioskodawców w samym procesie ubiegania się o dofinansowanie. Nabór wniosków będzie prowadzony w procedurze dwuetapowej, z uwzględnieniem tzw. aplikacji wstępnej, składającej się z krótkiego wniosku, prezentacji oraz materiału video. Wnioskodawcy, których skrócone wnioski zostaną pozytywnie zweryfikowane w ramach etapu wstępnego, będą mieli 12 miesięcy na przygotowanie wniosku właściwego. Wnioski ocenione negatywnie będą mogły być poprawione i złożone ponownie. Po dwóch nieudanych próbach aplikowania o wsparcie będzie miał miejsce tzw. okres zamrożenia, w trakcie którego wnioskodawca nie będzie mógł składać wniosków.

Istotna zmiana dotyczy także samego sposobu oceny, gdzie planuje się całkowite odejście od skali punktowej na rzecz oceny zerojedynkowej – „GO” lub „NO GO”.

Szczegóły procesu prezentujemy na poniższym grafie.

 Proces aplikowania i oceny wniosków

Kiedy będzie można składać wnioski?

Planowany termin uruchomienia naboru wniosków wstępnych to przełom marca i kwietnia 2021 r. Nabór będzie otwarty w trybie ciągłym.

W przypadku wniosków właściwych na 2021 r. przewidziano dwie rundy – pierwsza do 9 czerwca, druga do 6 października.

Dodatkowe finansowanie dla wnioskodawców z Polski

Podmioty z Polski mają dodatkową możliwość skorzystania z dofinansowania udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu „Granty na eurogranty”. Można uzyskać 100% dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie do EIC Accelerator.

CRIDO Liderem Klasyfikacji Generalnej W Rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych 2019