Na 8 stycznia przypada koniec pierwszej rundy składania wniosków o dofinansowanie w ramach EIC Accelerator. Zakończenie kolejnych rund EIC Accelerator w 2020 roku przypada na:  18 marca, 18 maja i 7 października.

Dla kogo dotacje z EIC Accelerator?

W tym instrumencie o wsparcie mogą się ubiegać firmy, które chcą wprowadzać na rynek nowe produkty, usługi i modele biznesowe, a ich rozwiązanie znajduje się przynajmniej na VI poziomie TRL. W konkursie nie przewidziano ograniczeń tematycznych odnoszących się do zakresu projektów. Co istotne finansowane przedsięwzięcia muszą się charakteryzować wysokim potencjałem wzrostu, a co za tym idzie wysokim poziomem ryzyka.

W ramach EIC Accelerator MŚP działające samodzielnie (konsorcja nie są dopuszczone) mogą się ubiegać o dofinansowanie w formie dotacji (0,5 do 2,5 mln EUR) stanowiącej do 70% kosztów kwalifikowanych. Możliwe jest również wnioskowanie o wsparcie mieszane - dotację oraz wejście kapitałowe funduszu EIC Fund do 15 mln EUR.

Kryteria oceny projektów w ramach EIC Accelerator

Złożone wnioski oceniane są przez pryzmat trzech równorzędnych kryteriów: wpływ (impact) – kryterium dotyczące głównie kwestii rynkowych, finansowych oraz IP; doskonałość (excellence) – uwzględniające innowacyjność i trafność zaproponowanego podejścia oraz wdrożenie (implementation) – odnoszące się przede wszystkim do zespołu projektowego oraz zaproponowanego planu prac.

Proces oceny wniosków w ramach EIC Accelerator

Ocena wniosków w ramach konkursu przebiega dwustopniowo. Pierwszy etap to ewaluacja prowadzona zdalnie przez ekspertów dziedzinowych. Firmy których wnioski uzyskają odpowiednią liczbę punktów, zapraszane są następnie na prezentację projektu do Brukseli. Całość procesu oceny trwa około 3 miesięcy. Podpisania umowy można się spodziewać po kolejnych 2-3 miesiącach.  Dodatkowo, w przypadku ubiegania się o wejście kapitałowe, prowadzone jest due dilligence trwające około 6 miesięcy. Wnioskom które dostaną wysoką liczbę punktów, lecz nie otrzymają finansowania ze względu na niewystarczający budżet danej rundy, przyznawany jest certyfikat Seal of Exellence. Uprawnia on do ubiegania się o dofinansowanie w dedykowanych takim projektom krajowych konkursach.

W kontekście EIC Accelerator warto jest również wspomnieć o konkursie Granty na Eurogranty organizowanym przez PARP, w ramach którego możliwe jest sfinansowanie części kosztów  przygotowania dokumentacji aplikacyjnej np. do programu Horyzont  2020.