W czerwcu na spotkaniu Komitetu Monitorującego PO IR zatwierdzono zmienione kryteria wyboru projektów dla konkursów realizowanych w ramach pierwszej i czwartej osi programu. Dodatkowo, zmieniono kryteria w ramach poddziałań 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP oraz 3.2.1 Badania na rynek. Od początku perspektywy finansowej, prawie w każdym naborze należy spodziewać się zmian. Dotyczą one różnych kwestii np. kryteriów wejścia, punktacji, czy też procesu oceny wniosków. W przypadku, gdy składamy kolejny wniosek lub korygujemy taki, który nie otrzymał dofinansowania, nie możemy zatem działać schematycznie i opierać się na dokumentacji z wcześniejszych konkursów. Biorąc pod uwagę konkursy skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców zmianami zostały objęte m.in. Szybka ścieżka (1.1.1 PO IR), programy sektorowe (1.2 PO IR), projekty aplikacyjne (4.1.4 POIR) czy też Badania na rynek (3.2.1 PO IR).

Najważniejsze zmiany w przypadku projektów badawczo-rozwojowych:

  • wprowadzenie możliwości finansowania prac przedwdrożeniowych dla przedsiębiorców takich jak opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku do wysokości maksymalnie 20% wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Zmiana ma wesprzeć firmy (szczególnie z sektora MŚP) w procesie komercjalizacji wyników prac B+R.
  • wprowadzenie możliwości realizacji projektów przez konsorcja przedsiębiorców w dedykowanych konkursach Szybkiej ścieżki. Należy podkreślić, że liderem konsorcjum będzie mógł być jedynie duży przedsiębiorca.

Zmiany w programie Badania na rynek dotyczą przede wszystkim kryteriów dostępu do programu dla mikro i małych firm. Przede wszystkim obniżono wymóg związany z przychodami ze sprzedaży z 1 mln zł do 600 tys zł., które wnioskodawca osiągnął przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek. Dodatkowo, dla tych firm obniżono do 5 mln zł minimalną wymaganą wartość kosztów kwalifikowanych jaką trzeba zadeklarować w projekcie. Równolegle do konkursu horyzontalnego zaplanowano konkurs dedykowany średnim miastom, które w największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Budżet konkursu horyzontalnego wyniesie 750 mln zł a dla średnich miast 400 mln zł.

Dla przypomnienia w dużym skrócie definicja mikro i małej firmy: