W ostatnich dniach 2016 roku niektóre Regionalne Programy Operacyjne ogłosiły nowe konkursy dla przedsiębiorców lub zmieniły terminy naborów na późniejsze. Poniżej wskazane konkursy, praktycznie będą odbywały się już w bieżącym roku, ale w większości harmonogramów na 2017 rok ich nie znajdziemy, gdyż zostały ujęte w harmonogramach jeszcze na rok 2016. Warto na to zwrócić uwagę, gdyż kolejne edycje konkursów dla przedstawionych działań mogą być dopiero w 2018 roku. Do najciekawszych należą m.in.:

Województwo pomorskie

Konkurs skierowany jest do mikro, małych oraz średnich firm i wesprze projekty, które związane są z rozwojem przedsiębiorstw poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.

Wnioski można składać na trzy typy projektów:

  • wprowadzenie nowych produktów i usług, wpisujących się w inteligentne specjalizacje Pomorza,
    związane z branża informatyczną,
  • nastawione na poprawę eko-efektywności poprzez wdrożenie nowoczesnych, ekologicznych technologii.

Termin: od 1 lutego do 15 marca 2017 roku
Budżet: 66 448 500 PLN

Województwo lubelskie

Konkurs skierowany jest do małych i średnich firm typu spin-off i spin-out. Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie infrastruktury przedsiębiorstw odpryskowych poprzez zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii opartych na wynikach badań naukowych i rozwojowych.

Termin: od 31 stycznia do 30 marca 2017 roku
Budżet: 22 149 500 PLN

W ramach konkursu można zaplanować następujące projekty:

  • stworzenie/doposażenie infrastruktury w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług,
  • rozwój produktów i usług opartych na TIK,
  • projekty związane z rozszerzeniem działalności eksportowej, np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu,
  • wdrażanie wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań do działalności firm.

Termin: od 31 stycznia do 10 kwietnia 2017 roku
Budżet: 66 448 500 PLN

Konkurs otwarty jest do firm MŚP oraz dużych. Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego firmy, na bazie którego planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Termin: od 31 stycznia do 02 marca 2017
Budżet: 46 618 070,36 PLN

Województwo małopolskie

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące.
Wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

Termin: od 31 grudnia 2016 do 21 lutego 2017
Budżet: 25 984 200PLN

Konkurs przeznaczono dla wnioskodawców posiadających status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, którzy działają na rynku dłużej niż 24 miesiące.
Wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

Termin: od 31 grudnia 2016 do 21 lutego 2017
Budżet: 34 645 600 PLN

Województwo mazowieckie

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich firm działających na rynku min. 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Wspierane będą projekty polegające na:
  • rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R,
  • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług w wyniku wdrożenia prac B+R.

Termin: do 31 stycznia 2017
Budżet: 58 137 750 PLN

Województwo podkarpackie

Na dofinansowanie mają szanse projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, które przyczyniają się do rozwoju woj. podkarpackiego.

Termin: od 30 stycznia do 31 marca 2017
Budżet: 149 000 000 PLN

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na projekty mające na celu inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Termin: od 31 stycznia do 21 lutego 2017
Budżet: 85 000 000 PLN

Województwo śląskie

O wsparcie mogą ubiegać się projekty firm związane z wdrożeniem i komercjalizacją innowacji produktowych oraz procesowych.

Termin: od 29 grudnia 2016 do 28 lutego 2017
Budżet: 194 881 500 PLN

Województwo zachodniopomorskie

Wnioski mogą składać mikro, małe, średnie i duże firmy oraz partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a partnerem jednostka naukowa. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej. Muszą dotyczyć określonych specjalizacji, które zostały wskazane w regulaminie.

Termin: od 16 stycznia do 16 marca 2017
Budżet: 52 640 000 PLN