27 czerwca br. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim.

Dofinansowanie wybranych w ramach naboru projektów będzie pochodziło ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), dlatego jego przeznaczenie ograniczone będzie do projektów zlokalizowanych w jednym z 7 podregionów województwa śląskiego: katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim, sosnowieckim. Więcej informacji o samym FST, jak i obszarach nim objętych w Polsce zamieściliśmy na stronie CRIDO: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim na realizację prac badawczo-rozwojowych. Standardowo, będą musiały one obejmować eksperymentalne prace rozwojowe, w wyniku których stworzony zostanie rezultat możliwy do komercjalizacji w aspekcie jego zaawansowania technologicznego (w okresie do roku od daty zakończenia realizacji projektu).

Planowane prace B+R powinny być nakierowane na transformację, tj. na osiągnięcie rozwiązań przyczyniających się do zmiany profilu działalności, wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zmniejszania zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstaniu, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczających zużycie energii w procesach produkcyjnych.

Zakres prac B+R powinien wpisywać się w obszary technologiczne szczególnie istotne dla rozwoju województwa śląskiego, np. technologie dla medycyny, technologie dla energetyki, technologie dla ochrony środowiska, technologie informacyjne i komunikacyjne, produkcję i przetwarzanie materiałów, logistykę i transport, przemysł maszynowy i motoryzacyjny, nanomateriały i nanotechnologie, technologie lotnicze i przemysł kosmiczny, technologie dla przemysłu surowcowego.

Prace B+R mogą być realizowane samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i przez partnerstwa przemysłowo – naukowe (partnerstwa przedsiębiorstwa i uczelni / instytutów badawczych). W takim przypadku partnerem wiodącym musi być przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terenie co najmniej jednego z 7 ww. podregionów, pozostałymi partnerami mogą być podmioty spoza regionu oraz kraju.

W projekcie będzie można uwzględnić również wdrożenie wyników prac B+R, przy czym jego koszt nie będzie mógł przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Będzie można dodatkowo uzyskać wsparcie na cyfryzację procesów badawczych w firmie, podniesienie kompetencji pracowników oraz uzyskanie ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac B+R. Szczegółowe zasady dla projektów wielomodułowych zostaną doprecyzowane wraz z ogłoszeniem naboru.

Minimalna wartość dofinansowania szacowana dla projektu na etapie składania wniosku i podpisywania mowy o dofinansowanie będzie musiała wynosić 2 mln PLN. Okres realizacji projektów obejmujących wyłącznie prace B+R nie powinien przekraczać 2 lat, w przypadku uwzględnienia w projekcie również wdrożenia wyników B+R – 3 lat.

O czym powinny pamiętać duże przedsiębiorstwa?

O wsparcie będą mogły ubiegać się zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa. Zgodnie z aktualnymi wymogami instytucji prowadzących nabory finansowane ze środków UE, duże przedsiębiorstwa muszą zapewnić konkretne efekty dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki, w szczególności poprzez podjęcie współpracy z MŚP z regionu w zakresie rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii.

Współpraca może dotyczyć aktywnego uczestnictwa we wspólnych projektach innowacyjnych bądź kooperacji w zakresie działalności produkcyjnej/usługowej, w którą zaangażowany będzie MŚP m.in. jako producent/usługodawca określonych elementów/części finalnego produktu oferowanego przez dużego przedsiębiorcę na rynku.

Ze względu na to, że zakończenie naboru zaplanowane jest na 12 września br., co oznacza, że wniosek o dofinansowanie trzeba będzie przygotować w okresie wakacyjnym, już teraz zachęcamy do zainteresowania tym naborem i skontaktowania się z nami w celu omówienia pomysłów na projekt.


Zobacz film: Rozliczanie ulgi B+R i na innowacyjnych pracowników

Zapraszamy na film, w którym tłumaczymy praktyczne aspekty korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej i na innowacyjnych pracowników.