Od 10 czerwca br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych mających na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Nabór skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Jaki obszar obejmuje Wielkopolska Wschodnia?

Dofinansowanie wybranych w ramach naboru projektów będzie pochodziło ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), dlatego jego przeznaczenie ograniczone będzie do projektów zlokalizowanych na terenie: miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego, wykazujących największą zależność społeczno-ekonomiczną od eksploatacji paliw kopalnych i procesów wysoko emisyjnych.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na trzy typy projektów (które mogą występować w projekcie pojedynczo lub w kombinacji):

1) modyfikacja procesów technologicznych, w szczególności: przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego, a także inwestycje w systemy zarządzania energią, w celu zwiększenia efektywności energetycznej;

2) kompleksowa modernizacja energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstwa, w tym budynków produkcyjnych, usługowych, produkcyjno-usługowych;

3) działania inwestycyjne mające na celu zmniejszenie zasobo- i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych poprzez wdrażanie, modyfikacje procesów technologicznych oraz zmniejszenie ilości powstających odpadów i/lub ich ponowne wykorzystanie w przedsiębiorstwie.

Uzupełniającymi modułami w projekcie mogą być:

- instalacje wytwarzania OZE (do 20 % kosztów kwalifikowalnych);

- rozwój niezbędnych kompetencji pracowników i kadry zarządzającej na potrzeby realizacji projektu (do 10 % kosztów kwalifikowalnych);

- usługi doradcze w zakresie działań przedinwestycyjnych, np. prace koncepcyjne związane z etapem eko-projektowania, doradcze usługi proinnowacyjne i/lub prorozwojowe w zakresie zielonej transformacji przedsiębiorstwa (do 10 % kosztów kwalifikowalnych);

- tworzenie i rozwój punktów napraw i przygotowania produktów do ponownego użycia (do 10 % kosztów kwalifikowalnych).

W przypadku uwzględnienia w projekcie kilku modułów uzupełniających ich łączny udział w projekcie jest ograniczony do 30% kosztów kwalifikowanych projektu.

Jaka powinna być wartość projektów?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 250 tys. zł. Wsparcie będzie udzielane wyłącznie w ramach pomocy de minimis. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1,2 mln zł. Jednocześnie należy pamiętać, że wartość wnioskowanej pomocy de minimis łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorstwo w okresie trzech lat nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 300 tys. euro.

Na jakie kategorie wydatków można uzyskać wsparcie?

Koszty kwalifikowalne projektu mogą stanowić wyłącznie koszty inwestycji dla poszczególnych typów niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej, wskazane w odpowiednim audycie — energetycznym / efektywności energetycznej, ewentualnie w audycie oświetleniowym (wymaganym w przypadku projektów obejmujących wymianę/modernizację oświetlenia na energooszczędne).

Możliwe do realizacji są jedynie projekty na rzecz efektywności energetycznej, w wyniku realizacji których próg oszczędności energii pierwotnej wyniesie minimum 30%.

Przykłady kosztów kwalifikowalnych:

- środki trwałe wraz z montażem,

- wartości niematerialne i prawne wraz z wdrożeniem,

- roboty budowlane oraz materiały budowlane,

- audyty niezbędne do wdrożenia i realizacji projektu, np.: koszt audytu energetycznego (ex-ante), koszt audytu efektywności energetycznej (ex-ante), koszt świadectwa charakterystyki energetycznej (ex-ante), koszt audytu oświetleniowego (ex-ante) itp.,

- raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna, analizy finansowe i ekonomiczne, badania i ekspertyzy (między innymi odwierty próbne, sondowanie gruntu, inwentaryzacja stanu istniejącego), opracowania geodezyjne i geologiczne, opinie konserwatorskie,

- zewnętrzne usługi doradcze niezbędne do wdrożenia i realizacji projektu,

- zakup i montaż instalacji OZE oraz magazynów energii.

Dodatkowo w budżecie projektu należy uwzględnić ryczałt kosztów pośrednich (przeznaczonych m.in. na koszty utrzymania biura, koszty wynagrodzeń) w wysokości 2,5% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.

Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 31 grudnia 2026.

Zakończenie naboru zaplanowane jest na 16 sierpnia br. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu omówienia pomysłów na projekt.


Zobacz film: Ścieżka SMART 2024

Trzecia runda konkursu w ramach Ścieżki SMART, która zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 24 października, przyniesie szereg zmian.  Zapraszamy na film.