Mile zaskoczy przedsiębiorców I kwartał 2021 r. z uwagi na to, że w harmonogramie Programu Inteligentny Rozwój pojawił się jeszcze jeden konkurs w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, który przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór zostanie otwarty 13 stycznia i potrwa do 17 lutego.

500 mln PLN dostępne dla MŚP

Założenia naboru praktycznie nie zmieniły się w porównaniu do konkursu zakończonego w maju br. Wsparcie przewidziane jest na wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie przez wnioskodawcę, wykonanych na jego zlecenie bądź zakupionych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno prowadzić do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub uruchomienia w przedsiębiorstwie nowego procesu technologicznego.

W odróżnieniu do poprzednich konkursów, tym razem całość środków w wysokości 500 mln PLN rozdysponowana zostanie w ramach konkursu ogólnego, tj. dla wszystkich chętnych MŚP, chcących realizować swoje projekty w dowolnym miejscu w Polsce. Podobnie jak we wcześniejszych konkursach przedsiębiorcy planujący realizację projektu w woj. mazowieckim będą mieli odrębną pulę środków w wysokości 65 mln PLN. Tym samym 435 mln PLN dostępnych jest na projekty w pozostałych województwach.

Jakie projekty mogą uzyskać wsparcie?

Minimalna wielkość projektu, który może ubiegać się o wsparcie to podobnie jak w poprzednich konkursach 1 mln PLN kosztów kwalifikowanych. Finansowane mogą być wydatki inwestycyjne związane z zakupem maszyn i urządzeń produkcyjnych, wartości niematerialnych i prawnych, zakupem nieruchomości czy robotami budowlanymi związanymi z budową nowego obiektu. Możliwe jest także dokończenie procesu badawczego i sfinansowanie w projekcie prac rozwojowych, a także usług doradczych. Projekty mogą być zrealizowane w terminie maksymalnie do 31 grudnia 2023 r.

Na co zwrócić uwagę?

Produkt lub proces technologiczny wdrażany w ramach projektu powinien mieć cechy nowości co najmniej w skali rynku krajowego. Jednocześnie biorąc pod uwagę przewidywaną konkurencyjność konkursu innowacja powinna wyróżniać się nawet na skali międzynarodowej.

Istotne jest, aby dokumentacja z prac B+R, która jest dołączana do wniosku wyraźnie pokazywała, że prace B+R mają kluczowe znaczenie dla opracowania bądź udoskonalenia produktu lub procesu. Premiowane jest też wdrożenie rozwiązań chronionych lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy. Ponadto im projekt jest bardziej zaawansowany w zakresie wymaganych decyzji i zgód administracyjnych (np. pozwolenia na budowę czy decyzji środowiskowej) tym większe ma szanse na otrzymanie dotacji. Warto również pamiętać o precyzyjnym i racjonalnym oszacowaniu kosztów oraz logicznym zaplanowaniu harmonogramu i przebiegu prac projektowych.