7 stycznia br. Komisja Europejska przekazała, że planuje przedłużyć do 2022 roku zasady dotyczące pomocy publicznej, które zostały ustanowione na lata 2014-2020. Zmiana ta obejmie m.in. rozporządzenie dotyczące włączeń blokowych (GBER, 651/2014) czy też rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis (1407/2013). Dla instytucji organizujących konkursy oraz potencjalnych Wnioskodawców oznacza to, że podmioty te zyskają dwa dodatkowe lata na organizację konkursów oraz zawieranie umów o dofinansowanie. W praktyce zwiększa to szanse na efektywniejsze wykorzystanie środków przyznanych Polsce w ramach funduszy strukturalnych na lata 2014-2020.

W listopadzie 2018 roku w naszym raporcie „Wsparcie projektów B+R. Analiza wyników konkursów dla przedsiębiorców 2015-2017” podsumowaliśmy najważniejsze programy, z których można uzyskać dofinansowanie na działania badawczo-rozwojowe (tj. szybka ścieżka, programy sektorowe). Wyniki analizy nie były optymistyczne. Dla przypomnienia: w latach 2015-2017 w ramach tych dwóch programów złożono 5190 wniosków, wsparcie otrzymało 1410 projektów. Pozyskane dotacje stanowią 58% z 6,5 mld zł środków dostępnych w ramach Szybkiej Ścieżki oraz 40% z 4 mld zł środków przeznaczonych na programy sektorowe. Umowy o dofinansowanie podpisano na nieco mniej środków tj. na 53% budżetu Szybkiej ścieżki oraz na 36% budżetu na programy sektorowe. Do końca 2020 roku do rozdysponowania pozostaje jeszcze 4,5 mld zł.

Wydłużenie podstaw prawnych regulujących kwestie udzielania pomocy publicznej ma umożliwić Komisji Europejskiej ich weryfikację oraz ocenę efektywności. Wyniki tej oceny będą stanowić podstawę to ewentualnej aktualizacji tych zasad w przyszłości.

Podjęte przez KE kroki stanowią powielenie działań realizowanych również w poprzednich okresach programowania. Obowiązywanie poprzedniego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych na lata 2007-2013 zostało wydłużone do końca czerwca 2014 roku (tj. o 6 miesięcy od pierwotnie założonej daty jego obowiązywania), co pozwoliło na zorganizowanie kilku dodatkowych konkursów dla przedsiębiorców i w efekcie lepsze wykorzystanie środków dostępnych w poprzedniej perspektywie finansowej.