Innowacyjność to pojęcie wszechobecne w świecie biznesu, utożsamiane ze wzrostem rynkowym i sukcesem. Przy ocenie projektów ubiegających się o pomoc publiczną, np. w ramach funduszy unijnych, w celu zapewnienia przejrzystości i porównywalności oceny projektów w ramach kryterium innowacyjności, stosowane są definicje zawarte w publikacji OECD - Podręcznik Oslo Zasady Gromadzenia i Interpretacji Danych Dotyczących Innowacji tzw. Oslo Manual.

Co to jest innowacja?

Definicja innowacji zaprezentowana w podręczniku Oslo Manual jest bardzo szeroka i oznacza wdrożenie do działalności gospodarczej nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych. Możemy stwierdzić, że mamy do czynienia z innowacją jeżeli dane rozwiązanie jest nowe co najmniej w skali przedsiębiorstwa. Jednak o prawdziwym sukcesie rynkowym decydują przełomowe innowacje o skali światowej, które prowadzą do rozwiązania zidentyfikowanych potrzeb odbiorców docelowych. Dlatego warto świadomie zarządzać innowacyjnością w firmie, wykorzystując w tym celu m.in. Agendę Badawczą oraz dedykowane rozwiązania digitalowe, które zoptymalizują proces opracowywania i wdrażania innowacji.

Klasyfikacja innowacji

Innowacja produktowa – obejmuje wdrożenie na rynek wyrobów lub usług, które odznaczają się nowymi lub znacząco udoskonalonymi cechami funkcjonalnymi lub użytkowymi.

Innowacja procesowa – dotyczy wdrożenia nowej lub ulepszonej metody produkcji lub dostawy. Swoim zakresem obejmuje znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. Często celem innowacji o charakterze procesowym jest obniżenie kosztów wytwarzania lub dostawy.

Innowacja marketingowa – polega na wdrożeniu nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej. Jej celem jest m.in.: umocnienie pozycji produktu na rynku, zdobycie nowych rynków, poszerzenie segmentu klientów.

Innowacja organizacyjna – to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Celem innowacji organizacyjnych jest m.in. optymalizacja kosztów działania firmy poprzez usprawnienie wewnętrznych procesów np. administracyjnych

Warto zaznaczyć, że przy ubieganiu się o środki w ramach funduszy UE, regulaminy konkursów dopuszczają projekty dotyczące wyłącznie innowacji produktowych lub procesowych. Innowacja marketingowa lub organizacyjna mogą występować i stanowić dodatkową wartość projektu natomiast często nie podlegają ocenie punktowej.