Już od dziś, 14 kwietnia, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie lub rozwój własnego centrum badawczo-rozwojowego.

Celem tego konkursu jest wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Konkurs potrwa do 30 czerwca br.

Budżet konkursu

Jak zawsze konkurs wspiera zarówno MŚP, jak i dużych przedsiębiorców. Pula środków przewidziana na dofinansowanie projektów to łącznie 350 mln PLN, przy czym aż 315 mln PLN jest przeznaczonych dla podmiotów z województw innych niż mazowieckie. Dla przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego pula wynosi 35 mln PLN.

Co można finansować?

1. Wydatki inwestycyjne:

 • nabycie lub leasing nieruchomości (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych);
 • roboty i materiały budowlane;
 • środki trwałe;
 • wartości niematerialne i prawne.

2. Prace B+R:

 • koszty wiedzy technicznej;
 • koszty doradztwa i usług równorzędnych.

3. Materiały i produkty związane bezpośrednio z realizacją projektu.

Ile można dostać?

Wsparcie ma formę bezzwrotnej dotacji, a jego wysokość w zależności od wielkości firmy (czy też jak w przypadku części inwestycyjnej – również lokalizacji) może wynieść:

 • na część inwestycyjną do 70% wartości tych kosztów kwalifikowanych;
 • na prace rozwojowe do 45% wartości tych kosztów kwalifikowanych;
 • materiały i produkty do 45% wartości tych kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 200 tys. EUR).

Minimalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu to 2 mln PLN.

Co jest oceniane?

Podstawą oceny jest oczywiście wniosek o dofinansowanie, ale przede wszystkim obowiązkowa agenda badawcza przedstawiana jako jeden z załączników do dokumentacji. Na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach komisja oceniająca może odnieść się do istotnych kryteriów oceny wniosku, w ramach których weryfikowany jest m.in.:

 • potencjał spółki do prowadzenia prac B+R;
 • stopień przygotowania do realizacji projektu;
 • współpraca z podmiotami z sektora MŚP, organizacjami badawczymi lub NGO;
 • współpraca z jednostkami naukowymi;
 • przełomowy charakter planowanych prac badawczych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy dla pracowników B+R;
 • skuteczna ochrona własności intelektualnej;
 • wpisywanie się w branże kluczowe określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;
 • członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym.

Co uległo zmianie?

W związku z sytuacją w kraju i na świecie spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziło kilka ułatwień dla wnioskodawców, m.in.:

 • wydłużyło konkurs do 30 czerwca br.;
 • spotkania z ekspertami oceny projektów będą odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie tele-wideokonferencji;
 • umożliwiono publikację wyników w postaci list częściowych, co umożliwi wcześniejsze zapoznanie się z wynikami oceny i podpisanie umów o dofinansowanie.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu omówienia potencjału Państwa projektu i możliwości wsparcia, jakiego możemy udzielić w procesie przygotowania wniosku o dofinansowanie.