Jeżeli masz pomysł biznesowy na innowację to warto rozważyć skorzystanie z programu "Bony na innowacje" w ramach którego jednostka naukowa udostępni swoją wiedzę i zasoby techniczne, które będą niezbędne do opracowania dla Twojej firmy nowego rozwiązania.

Zmiany w naborze Bony na innowacje

W nowym konkursie z Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Bony na innowacje dla MŚP”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła kilka ważnych zmian, w tym m.in.:

  • zwiększenie poziomu wsparcia do 85% kosztów kwalifikowanych dla mikro, małych i średnich firm;
  • rozszerzenie grupy podmiotów, którym można zlecić badania;
  • zmiany w kryteriach związanych ze zdolnością sfinansowania projektu oraz wymaganym poziomem innowacyjności.

Wsparcie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Można też zaplanować zakup innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta jest niezbędna do opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Jednakże wartość takiego kosztu nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wykonawcą usługi badawczej mogą być nie tylko jednostki naukowe, ale też inne organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B. Przedsiębiorca może też wybrać centrum transferu technologii uczelni, lub inny podmiot, który posiada status centrum badawczo-rozwojowego.

Terminy

Wnioski można składać od 8 czerwca br. do 8 lutego 2018 r z zastrzeżeniem, że konkurs jest podzielony na etapy. Każdy z etapów obejmuje dwa miesiące, po którym będzie opublikowana lista projektów wybranych do wsparcia.
Budżet konkursu wynosi 65 mln złotych, minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 tys. złotych a maksymalna 400 tys. złotych.