Przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją działalność w oparciu o wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, nadal mogą skorzystać ze środków UE w ramach konkursu Badania na rynek. Instrument jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcą zaoferować na rynku nowe, innowacyjne produkty lub usługi. Podstawowym założeniem konkursowym jest realizacja projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R. Mogą one być zarówno przeprowadzone samodzielnie przez przedsiębiorcę, na jego zlecenie lub po prostu zakupione. Prace badawcze muszą mieć kluczowe znaczenie dla opracowania lub udoskonalenia produktów/usług. W ramach kosztów projektowych dofinansowane mogą być zarówno wydatki inwestycyjne, usługi doradcze oraz prace rozwojowe.

Nabór w ramach konkursu Badania na rynek rozpoczął się w marcu br i potrwa do 5 grudnia  w podziale na dwumiesięczne rundy. Dostępna alokacja finansowa dla przedsiębiorców to aż 750 mln PLN w konkursie ogólnym i 500 mln PLN w konkursie dedykowanym miastom średnim. Co ważne, o dotację mogą ubiegać się również przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego.

Do tej pory rozstrzygnięto tylko jedną rundę konkursową Badań na rynek. Łączna kwota dofinansowania w projektach, które otrzymały pozytywną decyzję wynosi 93,5 mln PLN w konkursie ogólnym oraz 30,9 mln PLN w konkursie dla miast średnich. Odnosząc to do całego budżetu na 2018 r. w wysokości 1,25 mld PLN to widać, że w puli naboru pozostała jeszcze duża część środków finansowych, która powinna być rozdysponowana na innowacyjne rozwiązania. Tym samym przedsiębiorcy, którzy posiadają dobrze przygotowane projekty, również od strony formalno-prawnej, nie powinni zwlekać ze złożeniem wniosku i staraniem się o dotację. Tym bardziej, że nie mamy pewności czy konkurs zostanie zaplanowany w kolejnym, 2019 roku.

Poniżej, dla przypomnienia zamieszczamy najważniejsze informacje o konkursie Badania na rynek:

Dla kogo: przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie (MŚP)

Instytucja udzielająca wsparcia:  Polska Agencja Rozwoju Przemysłu www.parp.gov.pl

Termin naboru: 20 marca – 5 grudnia 2018 r.

Budżet:

750 mln PLN – konkurs ogólny

500 mln PLN – konkurs miasta średnie

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 5 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:  50 mln EUR

Poziom wsparcia:

 • godnie z mapą pomocy regionalnej w zakresie wydatków inwestycyjnych

poziom wsparcia inwestycyjnego dla mść polska wschodnia

 • W zakresie prac rozwojowych: do 45% kosztów kwalifikowanych – przedsiębiorstwa mikro i małe, do 35% kosztów kwalifikowanych – przedsiębiorstwa średnie
 • w zakresie pomocy na usługi doradcze: do 50% kosztów kwalifikowanych

Kluczowe kryteria oceny:

 • wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln PLN (dotyczy średnich przedsiębiorców)
 • projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
 • projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego (posiadanie patentu/wzoru użytkowego/zgłoszenia jest premiowane ale nie obligatoryjne)
 • projekt jest gotowy do realizacji, a wnioskodawca posiada zdolność do jego sfinansowania
 • rezultatem projektu jest stworzenie innowacji produktowej lub procesowej cechującą się nowością co najmniej w skali kraju

Koszty kwalifikowane

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości,
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż określone powyżej,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione do dnia zakończenia  realizacji projektu,
 • raty spłaty kapitału środków trwałych, poniesionych przez korzystającego  do dnia zakończenia realizacji projektu,
 • koszty prac rozwojowych,
 • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

 

>>> Pobierz ulotkę -> Badania na rynek – konkurs ogólny oraz dedykowany średnim miastom