1 października rusza kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.1 POIR „Badania na rynek”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie projektów do 31 października. To ostatnia w 2019 r. szansa na uzyskanie dofinansowania w tym poddziałaniu. Informacja o tym czy i ewentualnie w jakim terminie odbędzie się nabór wniosków w przyszłym roku powinna być znana do końca listopada. Warto więc przeanalizować możliwość przygotowania i złożenia aplikacji w obecnym naborze.

Badania na rynek | Wspierane projekty

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac B+R, które prowadzą do wdrożenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego. Prace B+R mogą być przeprowadzone samodzielnie przez wnioskodawcę, wykonane na jego zlecenie bądź przez niego zakupione, ale muszą mieć kluczowe znaczenie dla produktu lub procesu technologicznego planowanego do wdrożenia w wyniku realizacji projektu.

Badania na rynek | Konkursy dedykowane

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie w konkursie ogólnym oraz w dwóch konkursach dedykowanych: konkursie dla projektów realizowanych na terenie miast średnich oraz konkursie przeznaczonym dla projektów na rzecz dostępności. Budżet konkursu ogólnego wynosi 850 mln zł, a projekty mogą być realizowane na terenie całego kraju. W przypadku konkursu dedykowanego miastom średnim, projekty mogą być realizowane wyłącznie w wytypowanych lokalizacjach (miastach średnich) na terenie całego kraju. Budżet konkursu skierowanego do miast średnich wynosi 200 mln zł. Celem konkursu dedykowanego projektom na rzecz dostępności o budżecie wynoszącym 50 mln zł jest wdrożenie wyników prac B+R ukierunkowanych na rozwiązanie problemów osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Badania na rynek | Wysokość dofinansowania

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 mln zł. Poziom wsparcia inwestycyjnego w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz miejsca realizacji projektu może wynosić do 70%. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w wysokości do 450 tys. zł na realizację eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z aspektami technologicznymi wynikającymi z wdrożenia wyników prac B+R oraz wsparcia w wysokości do 500 tys. zł na realizację usług doradczych niezwiązanych z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa.